Kategoriarkiv: Årsmøter

Her samles all årsmøterelatert materiale kronologisk. Innkallelser. Protokoller. Referater ect.

Innkalling og dokumentasjon til årsmøte 2017/2018 onsdag 21. februar 2018 kl. 19

Møteinnkalling jfr § 6 i lovane for Norsk Ynglingklubb. Saker til Årsmøtet må sendast på e-post til styret@yngling.no seinast 14. februar 2018
Saksliste jfr. §6 i lovene for Norsk Ynglingklubb
  •  Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
  • Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
  • Godkjenne budsjett for kommende år.
  • Fastsette medlemskontingent for kommende år.
  • Ta stilling til hvilket NM-format styret skal prioritere i dialogen med potensielle arrangører
  • Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
  • Velge revisor
Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Ekstraordinært årsmøte 15. November 2017

kl. 19 via https://appear.in/nykarsmote

Einaste sak er revisjon av lovane. Mykje er berre formatering, men viktigaste endringa er gjeninnføring av normale reglar for medlemskap. Ordinære årsmøte i februar fastsett kontingenten for inneverande år. Tidsfrist for betaling setjast til 15. mars sidan rapportering til IYA er 20. mars. Rabatt for ungdom fjernast og styremøter vert vedtaksdyktige med minst 3 deltakarar.

Dokument med styret sitt framlegg til endelege lovar og endringslogg ligg nederst i dette innlegget. Videomøte via appear.in for alle med gyldig medlemskap. Oppkopling må testast i god tid før møtet.

Framlegg til alternative lovtekstar sendast til styret@yngling.no seinast sundag 12. november.

Lover-for-Norsk-Yngling-klubb-revisjon-x.11.2017

LOVER FOR NORSK YNGLINGKLUBB endring 2016_2017

Ronny Rognhaugen,
Leiar NYK.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Saksdokumenter for årsmøtet 2017 Norsk Ynglingklubb

Signert Årsmøtereferat NYK 2016/17

Sakliste Årsmøtet 28.03 Norsk Ynglingklubb 2017

Innstilling fra valgkomiteen. Utvidet liste

Styrets beretning og styreagenda gjennom seilåret 2016/17

Forslag til rankingmodell for 2017

Medlemsliste NYK 2016 /okt.

Terminlisten 2017 og forslag til terminliste inkl vekting iht ny rankingmodell

Regnskap NYK 2016 med forslag til budsjett 2017

Lover Norsk Ynglingklubb, rev.29.03.2016

 

 

 

 

 

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

NB: Ny dato: 28. mars. Innkalling til årsmøte 2017

Styret har i dag 5. mars besluttet å flytte årsmøtet til tirsdag 28. mars. Enkelte mangler i saksdokumentene ligger til grunn for flytting av dato. Årsmøtet skal iflg. Lover for Norsk Ynglingklubb    avholdes i mars måned med min. 10 dagers varsel.

Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Ynglingklubb 2017

Kaller med dette inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb tirsdag 28. mars 2017 klokken 18:00 på Studentsenteret / UiB. Det vil bli lagt opp til at medlemmer utenfor Bergensregionen kan delta via nettportalen “appear.in”.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på Norsk Ynglingklubb sin hjemmeside, www.yngling.no rett etter innsendelsesfristen på en uke før   årsmøtet.

Saksliste jfrt Lover for Norsk Ynglingklubb:

A. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
B. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene.                
C. Godkjenne budsjett for kommende år.
D. Fastsette medlemskontigent for kommende år.
E. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
F. Velge revisor
G. Ta stilling til eventueltposter.

Forslag til saker fra medlemmer som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende min. 7 dager før årsmøtet, dvs senest 21.mars. Alle saker sendes: styret@yngling.no.

NB: Alle med personlig medlemskap som har betalt medlemskontingent for inneværende år, har møte og stemmerett på årsmøtet jft. Lover for Norsk Ynglingklubb.

Lene Seim
Styreleder NYK

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innstilling fra valgkomiteen

Til           Styret i NYK

Fra         Valgkomiteen v/Claus

Dato      4. mars, 2017

Sak         Innstilling fra valgkomiteen

 

Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK.

Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018.

Dette er (i alfabetisk rekkefølge):

Rimmert Cage Trondheim Seilforening
Joachim Lowzow Sjøkrigsskolen Seilforening
Øyvind Pedersen Trondheim Seilforening
Ronny Rognhaugen Christiansand Seilforening

Kommentarer til listen:

Lene Seim har stilt sin plass til disposisjon og ønsker ikke gjenvalg.

Askøy Seilforening har ingen kandidat til styret. Dette kan ordnes med benkeforslag.

Det er ingen kvinnelig kandidat til styret. Dette bør ordnes med benkeforslag.

Årsmøtet velger leder for det nye styret. Ny leder velges blant kandidatene eller via benkeforslag.

Listen er ikke kommunisert via yngling.no eller på facebook.

Det kan sikkert være greit å offentliggjøre status på valgkomiteens arbeid via disse kanalene i tillegg til via årsmøtepapirene.

På vegne av komiteen.

Claus Gladyszak

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Styret 2015

Styreleder: Karl Petter Haugen, Askøy (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Øyvind Pedersen, Trondheim (gjenvalg)
Ronny Rognhaugen, Kristiansand (gjenvalg)
Antonio Iversen, Sjøkrigsskolen (ny)

1.vara: Julius Yran, Sjøkrigsskolen (ny)
2.vara: Claus Gladyszak, Askøy (gjenvalg)

Revisor: Silje Fløysand, Askøy

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Lovverk NYK etter revisjon 12.03.2015

LOVER FOR NORSK YNGLINGKLUBB

§1 Navn
Klubbens navn er Norsk Ynglingklubb (NYK). Den er stiftet 29. november 1968.

§2 Formål
. NYK skal ivareta og fremme Yngling-klassens og Ynglingseilernes interesser i Norge. Den skal søke å styrke samholdet og være et samlende forum for klassen.
. NYK skal søke å bevare Ynglingen som entype båt. Den skal behandle alle vedtektsaker på en betryggende måte og etter de regler som gjelder for klassen.
. NYK er tilsluttet Internasjonal Yngling Association (IYA) og er underlagt dennes lover og vedtekter.
. NYK skal føre fortegnelse over alle Ynglinger som er registrert i Norge med navn og adresse på båteierne. NYK tildeler seilnummer etter søknad. Gjeldende avgift for tildeling av seilnummer, bestemmes av Styret.
. NYK skal konsulteres ved internasjonale Ynglingmesterskap og internasjonale pokalseilaser som arrangeres i Norge.

§3 Medlemmer
Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for inneværende år (med inneværende år menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
​-Fullt medlem/båteier
​-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom har rett på 50% reduksjon av fullt medlemskap t.o.m fylte 17 år.

§4 Styret
Styret i Norsk Ynglingklubb (NYK) består av fire (4) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. Alle valgt av årsmøtet.
a) En styreleder er ansvarlig for og leder styrets arbeid og virksomhet. Styreleder skal påse at klubben drives etter sin formålsparagraf.
b) En sekretær er ansvarlig for klubbens nettside og korrespondanse. Sekretæren er også nestleder for NYK.
c) En kasserer er ansvarlig for økonomien og regnskapet for NYK, i tillegg til båtregister, register over godkjente målere og arkiv.
d) Ett styremedlem og to varamedlemmer. Styret søker å finne styrerepresentanter som representerer hele Yngling-Norge.

NYK sin representant til IYA skal være et styremedlem. Hvis det er vanskelig å få besatt alle stillinger i Styret, kan et medlem fungere i flere. Klubbens sete er på det sted Styreleder bor. Styret kan knytte til seg kontaktpersoner på andre steder det er ønskelig. Styret har utøvende og administrerende myndighet og ivaretar klubbens økonomi. Det tar sine avgjørelser med vanlig flertallsavstemming. Ved stemmelikhet har Styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styremedlemmene er tilstede, eller er blitt forespurt.

Styret har i felleskap signaturrett og styreleder har prokura.

§5 Valgkomite
5.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Komitemedlemmene skal være hjemmehørende i tre ulike seilforeninger.
5.2 Valgkomiteens medlemmer velges for tre år. Det skal tilstrebes utskifting av ett medlem hvert år, men årsmøtet står når som helst fritt til å skifte ut hele valgkomiteen. Det medlem som har lengst ansiennitet i valgkomiteen fungere som leder.
5.3 Valgkomiteen skal fortrinnsvis sende sin innstilling ut med årsmøteinnkallingen.

§6 Årsmøtet
NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle med personlig medlemsskap som har betalt medlemskontigent for inneværende år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i mars mnd. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
. Godkjenne budsjett for kommende år.
. Fastsette medlemskontigent for kommende år.
. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
. Velge revisor
G. Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme. Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte
Hvis Styret eller minst 10 medlemmer finner det påkrevet, kan ekstraordinært årsmøte innkalles. Alle saker som ønskes behandlet på slikt årsmøte må gjøres kjent i innkallelesen. Avstemmingsregler og inkallelsesfrister er som for vanlig årsmøte.

§8 Medlemsmøter
Medlemsmøter kan avholdes så ofte som det er behov. Møtene er uformelle og det kan ikke treffes bindende vedtak, men eventuelle avgjørelser er veiledende for Styret. Det bør om mulig avholdes under Norgesmesterskap eller Klassemesterskap.

§9 Forandringer av klassevedtekter og måleregler
Alle vedtektsforslag skal behandles av årsmøtet – eventuelt ekstraordinært årsmøte. Hvis et forslag oppnår 2/3 flertall på møtet, skal det sendes til IYA for videre behandling.

§10 Lovforandringer
Forandringer av lovene kan kun skje på vanlig eller ekstraordinært årsmøte når forandringene er gjort kjent i møteinnkallelsen. For at forslag skal kunne bli gyldige, må minst 2/3 av de tilstedeværende stemme for dem.

§11 Oppløsning
Hvis medlemsinteressen svikter eller det ikke er mulig å skaffe tillitsmenn til Styret slik at NYK ikke lenger kan drives, skal alle dens midler og arkiver innleveres til Norges Seilforbund (NSF) for oppbevaring. Hvis det etter 10 år ikke er tatt noe initiativ for å få NYK i drift igjen, oppløses NYK og alle midler og arkiver tilfaller NSF.

§12 VM-uttak
Styret plikter å organisere en uttaksserie i forkant av hvert års Verdensmesterskap når det er flere lag som vil delta enn den norske kvoten tilsier. De beste i denne serien, som kommer innenfor de kvotebegrensninger satt opp av IYA, anses som uttatt. Seilere som deltar i VM skal være NYK-medlemmer.

§13 Forhåndskvalifisering
1. Tar den beste norske båten sølv- eller bronsemedalje i et års VM, anses denne båtens rormann for uttatt til neste års VM. Denne båten vil altså redusere den frie kvoten til mesterskapet. En evt. norsk gullmedaljevinner har anledning til å forsvare sitt mesterskap ved neste VM, uten at dette går ut over den norske kvoten (ref. IYA World Championship Rules §4.3)

§14 Klassebevis
A.Gyldig klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye klassebevis og fornyer klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet.

Siste revisjon under årsmøtet 12.3.2015

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Årsberetning for seilåret 2014

NORSK YNGLINGKLUBB

Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014

Styrets arbeid:
Styret har i 2014 bestått av følgende:
Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Torstein Hellebust
Kasserer: Ronny Rognehaugen
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Sverre Valeur
Styremedlem: Claus Gladyszak

Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen
Godkjente klassemålere for Yngling er pr. i dag:
-Ronny Rognhaugen
-Karl Petter Haugen

Flåtekontakt i Trondheimsområdet har vært Karsten Schroeder.
Flåtekontakt for Vestlandet har vært Torstein Hellebust.
Flåtekontakt for Sørlandet har vært Ronny Rognhaugen
Flåtekontakt for Østlandet Ole K Simensen

Det har vært relativ stor aktivitet i styret hvor det har vært avholdt 5 styremøter. Arbeidet har vært inndelt i ulike anvarsområder med tilhørende ansvarlige i styret.

NYK er eier av domenet www.yngling.no. Domenet er av praktiske årsaker registrert på Øyvind Pedersen. Eierskapet for domenet er avtalt mellom NYK og Pedersen, og vil bli nedtegnet skriftlig.

Sportslig aktivitet
Året 2014 har vært et svært aktivt år for regattaseiling for Yngling på nasjonalt nivå. For første år på lenge ble det gjennomført en egen Norgescup serie og nasjonal ranking. Serien bestod av følgende seilaser:
NC 1. 3.-4.5.2014 Askøy seilforening (5 deltakere)
NC2. 24.-25.5.2014 Trondhjem seilforening (10 deltakere)
NC3. Kansellert
NC4. 6.-7.9.2014 (NM) Askøy seilforening (21 deltakere)
NC5. 21.-22.9.2014 RAN seilforening (12 deltakere)
Se ranking liste under.

NM ble nok en gang arrangert av Askøy seilforening fra 6. til 7. september. Hele 22 båter stilte til start og fin vind førte til at det i år ble et gyldig NM for klassen. Regattaen ble arrangert som et åpent mesterskap og vi fikk et hyggelig utenlandsk besøk med Jørgen Ring og hans ungdomsteam fra Danmark. Årets norgesmestere ble Team White Russian med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik.
Fullstendig resultatliste under.

Den økte sportslige aktiviteten i klassen, førte også til at vi i 2014 klarte å stille tre team til VM i Travemunde, Tyskland. Dette var:
• NOR 409 (13) Team White Russian med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik
• NOR 404 (32) Team Bravo Zulu med Karl Petter Haugen, Jan Rune Hopland og Hilde Snåsøy
• NOR 369 (33) Team Guffen med Chris Skogen, Per Ivar Thorsen og Rikke Thorsen

Norges deltakere under YOWC i Tavemünde, Tyskland
Norges deltakere under YOWC i Travemünde, Tyskland

NYK er representert i organisasjonskomiteen til VM i 2015 som skal arrangeres av Askøy Seilforening. NYK har ingen formell rolle i forbindelse med arrangementet, men vil støtte opp under kontakten mellom IYA og ASF.

Det ble gjennomført en treningssamling ved ASF påskehelgen. Her deltok 3 båter fra ASF, 1 fra SKSK og 1 fra TSF. Ronny Rognhaugen var innleid som trener.

Rapport fra flåtekontakt Trondheim
Ikke mottatt

Rapport fra flåtekontakt Vestlandet
Flåten på Vestlandet har i stor grad bestått av seilere fra ASF og SKSK seilforening.
SKSK og ASF har til sammen 13 båter som er utleid til faddere. Det har vert varierende grad av bruk på disse foregående sesong. Noen faddere har vert svvært aktive mens noen har latt båten bli stående på land. I forbindelse med VM har det blitt satt i gang et stort arbeid med å oppgradere disse båtene. ASF har tatt på seg å pusse opp 9 båter og SKSK 4 båter.
Det er og en del seilere i ASF som har kjøpt seg ynglinger denne sesongen. Det virker som interessen for å delta i ynglingmiljøet er i vekst. Denne sesongen har det vært varierende deltagelse i regattaene. Det ble en treg start, med bare 5 deltagere fra vestlandet i NC 1. 3 båter dro til NC2 i Trondhiem. Etter sommeren endret dette seg under NM deltok det 16 båter fra Vestlandet og under NC 4 i Ran SF deltok det 7 båter fra vest.
Aktiviteten i år ser ut til å være noe høyere enn på samme tid i fjor, og mange er kommet godt i gang med vedlikeholdet. Det virker som VM på Askøy virker positivt inn på miljøet.
Det blir dog viktig å klare å holde trykket og motivasjonen oppe etter VMet, slik at miljøet ikke får en kraftig nedtur når dette er gjennomført.

Rapport fra flåtekontakt Sørlandet
Ikke mottatt

Rapport fra flåtekontakt Østlandet
Ikke mottatt

Kontakt med NSF/IYA (Karl Petter Haugen)
NYK deltok på generalforsamlingen (AGM) i IYA som ble gjennomført samtidig med VM i Travemunde, Tyskland. Ingen særskilte saker ble tatt opp. Norge presenterte opplegget for VM på Askøy i 2015. VM i 2016 ble besluttet lagt til Østerrike, mens Nederland sannsynligvis vil gjennomføre VM i 2017. Det er videre sendt rapport fra NYK til IYA for 2014.
Det har vært sporadisk kontakt med NSF, men det ikke etablert noen formelle fora for klasseklubbene i NSF. Dette jobbes det med fra NSF sin side.

Mål og strategiarbeid (Claus Gladyszak)
Ikke mottatt

Regnskap, medlemsarkiv, båtregister (Ronny Rognhaugen)
Norsk Ynglingklubb har en sunn økonomi. 2014 endte med et overskudd på 9.996,- og innestående på konto er 63.355,- .
Det var 40 fullt betalende medlemmer (inkludert 11 båtmedlemsskap).
Det var 44 assosierte medlemmer.

Informasjonsarbeid (Torstein Hellebust)
NYK har gjennom denne sesongen brukt en rekke kanaler for å holde medlemene oppdater. Deriblandt Yngling.no, samt en rekke facebooksider. Dette har vi gjort for å prøve å gjøre det enkelt for medlemmer og yngling interesserte å finne informasjon. Det å bruke mange har ført til at informasjonsflyten har blitt noe uoversiktlig. Anbefaler derfor neste styre å holde seg til en kanal. Ved å bruke en kanal, blir flyten mer oversiktlig, samtidig som alle til enhver tid vet hva man skal forholde seg til.
Videre har VM 2015, brukt Yngling.no som informasjonskanal. Denne blir brukt i tillegg til web sidene til Seilmagasinet.

Sponsorarbeid (Sverre Valeur)
Ikke mottatt

Open Yngling World Championship 2015
Norge og Askøy seilforening skal i 2015 arrangere VM i Yngling. Dette er et stort arbeid, der Askøy seilforening er ”host club”. Norsk Ynglingklubb deltar i organisasjonskomiteen med leder.

Resultater 2014
Norgescup ranking for Yngling 2014
1. Svein Andre Hol, White Russian (4)
2. Torstein Hellebust, Frostbite (27)
3. Chris Skogen, Team Guffen (33)
4. Karl Petter Haugen, Bravo Zulu (36)
5. Karl Emil Haugen, Skyline (43)
6. Claus Gladyszak, Batman (58)
7. Stian Soltvedt, Skvettlappen (61)
8. Leif Kristian Garvik, Salt 4 (62)
8. Camilla Tveråmo, Bølla (62)
10. Arne Vidar Sjønøst, Miami Beach (71)
11. Niclas Fredman, Sydney (75)
11. Joakim Skovly, Blue Track (75)
13. Håvard Nordtveit Austefjord, DNV3 (76)
14. Mikal Viggen, Tigergutt (78)
14. Marius Heimtun, Team Hekken (78)
16. Stefan Pauliuk, Hazard (79)
16. Julius Yran, TBD (79)
18. Fredrik Karlsen, TBD (80)
19. Silje Kristine Fløysand, PP (82)
20. Jan Rune Hopland, Ali Baba (85)
21. Erik Tjølsen, Y02 (87)
22. Ole Bjelland, Lingeling (88)
23. Morten Solheim, TBD (91)

Ungdomsranking u/23 år
1. Karl Emil Haugen, Skyline

Åpent Norgesmesterksapet 2014
1. White Russian: Svein Andre Hol
2. Yeti: Jørgen Ring (Danmark)
3. Skvettlppen: Stian Soltvedt
4. Blue Track: Joakim Skovly
5.Salt 4: Leif Kristian Garvik
6.Team Guffen: Chris Skogen
7. Team Hekken: Marius Heimtun
8. Batman: Claus Gladyszak
9 Nor-221: Fredrikl Karlsen
10. Skyline: Karl Emil Haugen
11. NN: Silje Christin Fløysand.
12. Bølla: Ca.milla Tveråmo
13. Frostbite: Torstein Hellebust
14. Bravo Zulu: Jan Rune Hopland
15. Steike fine gardiner: Siw Sørvik
16. Y02: Erik Tjølsen
17.Lingelin: Ola A Bjelland
18. Sydney Again: Niclas Fredman
19. Miami Beach: Arne Vidar Sjønøst
20. Kveita: Morten Solheim
21.Tigergutt: Mikael Viggen

Styret i Norsk Ynglingklubb 2014

Torstein Hellebust​​Claus Gladyszak​​Ronny Rognhaugen

Øyvind Pedersen​​Sverre Valeur

Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Godkjent budsjett for 2015

Budsjett NYK 2015

Inntekter
Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,-
Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,-
Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,-
Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,-
Diverse
Renteinntekter ​​​ ​ 100,-
Sum inntekter​​​​45.600,-

Kostnader
IYA avgift (70)​​​ ​ 8.800,-
Porto​​​​​​ 200,-
Rekvisita​​​​​ 300,-
Reisestøtte*)​​​​​
-VM​​​​​ 3.000,-
-NM​​​​​ 5.000,-
-NC og regatta i utlandet​​ 8.800,-
Reisestøtte måling​​​​ 4.000,-
Diverse​​​​​ 2.000,-
Kostander NC​​​​​ 1.000,-
Profilering​​​​​ 2.000,-
Ungdomsarbeid/støtte​​​ 5.000,-
Støtte sos aktivitet VM 2015​​ 5.000,-
Bankgebyr​​​​​ 500,-
Sum kostnader​​​​45.600,-

*) Reisestøtte fordeles med prorata inntil 1500,- pr. båt. Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet i NYK 2014 – Protokoll

Protokoll fra årsmøtet i
Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014

Askøy den 09.02.2014

Sak 1.1 Godkjennelse av de stemmeberettigede:

7 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet.
1 stemmeberettiget fulgte møtet via Skype.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Lasse Fornes
Sak 1.2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak:
Som ordstyrer ble Karl Petter Haugen enstemmig valgt.

Som sekretær ble Lene Seim enstemmig valgt.
.
Til å skrive under protokollen ble (ingen) og (ingen) valgt.

Sak 3. Behandling av klubbens årsmelding/beretning.

Innstilling: Årsberetningen for 2013 til godkjenning.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Ronny Rognlien, Lene Seim

Vedtak: Årsberetningen for 2013 vedtas med følgende tilføyelser:

A) Tillegg til siste avsnitt under “Aktivitet”:
“Det ble bevilget kr. 2.500,- i reisegodtgjørelse til klubbens leder for representasjon under Annual General Meeting (AGM) under YOWC i Brunnen, Sveits.

B) Tillegg til “AGM IYA”
Økonomien i klubben er god og saldo bank og kasse 31.12.2013 var kr. 53.351,-”
Sak 4. Klubbens regnskap: fremlagt av Ronny Rognlien.
Revidert av Fabian Bruvik.

Klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse ble behandlet, herunder ble revisors beretning lest opp for medlemmene.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak: Regnskap for 2013 godkjent.

Sak 5. Behandling av innkomne forslag og saker

Sak 5.1. Styrets forslag: Endring av lov I

Innstilling: §3 Medlemmer
“Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for aktuelt inneværende år (med inneværende menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
-Fullt medlem/båteier
-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom betaler 50% kontingent inntil det året de fyller 18 år.”

Det ble stemt over følgende:

Redusert kontingen for barn og ungdom / ingen reduksjon.
Forslag: 7 mot 1 stemme.
Reduksjon gjelder fullt medlemsskap / gjelder fullt medlemsskap + assosiert medlemsskap.
Forslag: 6 mot 2 stemmer

Vedtak: Forslag til endringer vedtatt med følgende tilføyelser:

§ 3 første ledd, vedtatt som innstilt.
§ 3 andre ledd, 4 sats:
«Barn og ungdom har rett på 50% reduksjon av fullt medlemsskap t.o.m fylte 17 år.»

Sak 5.2 Styrets forslag: Endring av lov II

Innstilling: §5 Årsmøtet
“NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende eller neste år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
Godkjenne budsjett for kommende år.
Fastsette medlemskontigent for kommende år.
Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg. Velge en revisor.
Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme. ”

Vedtak: Forslag til endringer vedtatt med følgende tilføyelser:

§ 5 første ledd vedtatt med følgende endring i 2. sats:
«Årsmøtet skal holdes hvert år i mars mnd.»

Det ble deretter stemt over følgende fra § 5 første ledd
«Velge en revisor»:

Velge reviser med varamann / velge revisor uten varamann.
2 mot 6 stemmer.

Vedtak: Forslaget står som innstilt.

Sak 5.3 Styrets forslag: Endring av lov III

Innstilling: §13 Målebrev Klassebevis
“A.Gyldig målebrev klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye målebrev klassebevis og og fornyer målebrev klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av målebrev klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet. ”

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt

Sak 5.4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2015

Innstilling:
Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes som følger:
Fullt medlem/båteier kr. 500,-/år
Assosiert medlem/seiler kr. 200,-/år

Benkeforslag:
A:) Medlemskontingenten blir stående på dagens nivå.
B:) Medlemskontingenten settes til kr. 450,-/fullt medlemsskap og
150,- /assosiert medlemsskap.

Det ble stemt over følgende:

Forslag A: beholde dagens kontingentsats.
Forslag: 2 mot 6 stemmer.

Forslag B: øke kontingenten til 450/150,-
Forslag: 6 mot 2 stemmer.

Vedtak: Forslag B vedtatt, styrets innstilling faller

Sak 6. Ynglingklubbens budsjett for 2014

Innstilling: Styret la fram forslag til budsjett for 2014

Vedtak: Forslaget vedtatt med følgende endringer:

Tillegg “Inntekter”: Sponsor: posten økes fra kr. 0,- til kr. 10.000,-*

Tillegg “Kostnader”: Reisestøtten økes med kr 5.000,-* til tot. kr. 15.000,-
Tillegg “Kostnader”: Måleseminar økes med kr 2.000,-* til tot. kr. 4.000,-

Kostnadssiden på budsjettet økes slik med til sammen kr. 7.000.-,
Økningen i budsjettet forutsetter at sponsorinntekter tilkommer som inntekt med kr. 10.000,-

Sak 7. Valg

Valg av leder:

Kandidat til ledervervet: Karl Petter Haugen
Vedtak: Karl Petter Haugen ble enstemmig valgt til leder.

Nestleder: ingen valgt.

Innstilling av styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Valget ble avholdt skriftlig og følgende syv kandidater stilte på valg,
ant. stemmer i (..):
Sverre Valeur (6) Claus Gladyszak (8) Chris Skogen (3)
Torstein Hellebust (7) Lene Seim (3) Ronny Rognlien (7)
Øyvind Pedersen (6)

Vedtak: Styresammensetning for 2014:

Karl Petter Haugen, styreleder.
Claus Gladyszak, Ronny Rognlien, Torstein Hellebust,
Øyvind Pedersen og Sverre Valeur som styremedlemmer.

Styret i NYK består slik av styreleder og fem styremedlemmer. Varamedlemmer ikke valgt.

Styret konstituerer seg.
Innstilling på revisor: Det ble ikke valgt revisor.
Protokollen undertegnes jmf. Sak 2:

 

Bergen 11.02.2014 ______________________

Lene Seim / sekretær
________________________ ________________________

protokollfører 2. protokollfører

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Styrets forslag til budsjett

Budsjett NYK 2015

Inntekter
Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,-
Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,-
Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,-
Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,-
Diverse
Renteinntekter ​​​ ​ 100,-
Sum inntekter​​​​47.600,-

Kostnader
IYA avgift (70)​​​ ​ 12.600,-
Porto​​​​​​ 200,-
Rekvisita​​​​​ 300,-
Reisestøtte*)​​​​​
-VM​​​​​ 3.000,-
-NM​​​​​ 5.000,-
-NC1,NC3 og NC4​​​ 5.000,-
Reisestøtte måling​​​​ 4.000,-
Diverse​​​​​ 2.000,-
Kostander NC​​​​​ 1.000,-
Profilering​​​​​ 2.000,-
Ungdomsarbeid/støtte​​​ 5.000,-
Støtte sos aktivitet VM 2015​​ 5.000,-
Bankgebyr​​​​​ 500,-
Sum kostnader​​​​47.600,-

*) Reisestøtte fordeles med prorata inntil 1500,- pr. båt. Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Ynglingåret 2013

Årsberetning NYK 2013

Ynglingåret 2013

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013:

Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol
Kasserer: Ronny Rognlien
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Lene Seim, konstituert (Chris Skogen 1.juni-29.aug.)
Styremedlem: Sverre Valeur

Det har vært et spennende år for norsk ynglingseiling og ikke minst for arbeidet i klubbstyret. Her følger noen av årets høydepunkter i året som ligger bak oss:

Juni: Militært VM i Yngling i Bergen:
I Askøy Seilforening ble det gjennom vinteren og foråret jobbet hardt frem mot militært VM 2013 hvor foreningen stod som vertskap. En stor Ynglingflåte ble gjennom vinteren og foråret istandsatt og oppgradert. ASF har siden 2005 hatt et nært samarbeid med Sjøkrigsskolen (SKSK) som vertsforening for SKSK sine 9 Ynglinger og vert for Norges militære Nordiske Mesterskap. Foreningen eier selv 3 båter og har 4 på langtidslån, og sammen med privateide Ynglinger huser ASF per d.d til sammen 26 Ynglinger.

Dette er en betydelig flåte som gir store muligheter for mye god start- og felt-trening og selvsagt mulightene som ligger i å kunne samle Yngling-Norge nå i disse viktige og ikke minst spennende klassebygge-årene vi er inne i.

Juli: Open Yngling World Championship 2013, Brunnen i Sveits

August: Høstcup
ASF seilte høstcup hver torsdag etter sommerferien frem til og med entyperegattaen i Ran Seilforening i slutten av september.
I Trondhjems Seilforening

September: NM/klassemesterskap og entyperegatta
ASF var også vertskap for årets Norgesmesterskap. Hele 22 påmeldte Ynglinger lovet veldig bra for endelig å få et godkjent NM.
17 lag fra Bergensregionen, 2 fra Trondheim og ett fra Osloregionen stilte til start. Dessverre utenble vinden denne NM-helgen, og etter et betydlig antall starter, ble det bare gjennomført 2 gyldige seilaser. Norgesmesterskapet ble derfor, til tross for 21 startende båter, omgjort til klassemesterskap.
Seilerne fikk derimot god start- og felttrening i lite vind, -i tillegg til å samle dyrebar erfaring med regattalokasjonens tidvis spesielle strømforhold, noe som kan komme godt med når Norge om halvannet år skal være vertskap for Open Yngling World Championship 2015, eller “yworlds 2015” som er den off. nettversjonens tittel .

Ved Leder i Norsk Ynglingklubb, Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet NYK 2014 – Budsjett

Budsjett NYK 2014

Inntekter
Fullt medlem (25×410)                         kr. 10.250,-
Assosiert medlem (20×100)              kr.    2.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis     5.000,-
Avgift seilnummer                                   kr.    1.000,-
Startavgift NC                                            kr.    3.000,-
Diverse
T-skjorte salg                                              kr.     3.000,-
Renteinntekter                                         kr.         100,-
Sum inntekter                                            kr.  24.350,-

Kostnader
IYA avgift (25)                                           kr.      4.500,-
Porto                                                              kr.          200,-
Rekvisita                                                      kr.          300,-
Reisestøtte*)                           -VM         kr.      6.000,-

                                              -Nordisk          kr.      2.000,-

                                                        -NM          kr.     2.000,-

Målerseminar                                             kr.     2.000,-
Diverse                                                           kr.     3.350,-
Kostander NC                                            kr.     1.500,-
Profilering og rekruttering                 kr.     2.000,-
Bankgebyr                                                    kr.         500,-
Sum kostnader                                          kr.   24.000,-

*) Reisestøtte fordeles med 6000,- (VM), 2000,- (Nordisk) og 2000,- (NM). Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet i NYK 2014 – sakliste

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb

Søndag 9. februar2014 kl. 1900

Askøy Seilsportsenter

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under).

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

 

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol. Tlf. 95978834

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 410,- evnt 100,- kroner til konto 6039.05.46974.
På vegne av styret
Karl Petter Haugen
Epost: mailto:kphaugen@online.no

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsberetning for seilåret 2013 | styret

Tekst: Karl Petter Haugen, leder NYK

NORSK YNGLINGKLUBB

Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2013

Styrets arbeid:
Styret har i 2013 bestått av følgende:
Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol
Kasserer: Ronny Rognehaugen
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Sverre Valeur
Styremedlem: Lene Seim (Chris Skogen til 19.8.2013)

Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen
Kontaktperson for Ynglinggruppen i Trondheimsområdet har vært Karsten Schroeder.

Det har vært relativ stor aktivitet i styret hvor det har vært avholdt 3 styremøter etter konstituering 1.6.2013 i tillegg til ett i januar 2014.

Den gamle hjemmesiden til NYK ble oppfattet som tungvinn og lite brukervennlig. Det er i løpet av høsten opprettet en ny hjemmeside (www.yngling.no) som skal sikre bedre kvalitet på informasjon til medlemmene.

Som et ledd i arbeidet med å synliggjøre klassen som lekker, attraktiv og ikke minst internasjonal, er vi nå godt i gang med å jobbe ut en ny visuell profil som innebærer endring av logo, typografi og bildebehandling for bruk i utarbeidelse av alt materiell vi benytter inn- og utad. Noe som igjen vil påvirke signalene vi sender ut når vi kommuniserer med omverdenen. Dette vil først og fremst være synlig på de ulike plattformene vi bruker som eksempelvis den nye websiden yngling.no, facebooksiden og den nye facebook-gruppen vår for medlemmene.

For å styrke kommunikasjonen mot medlemmer og Yngling interesserte for øvrig, er det i tillegg opprettet to Facebook sider. En for NYK medlemmer og en som er åpen for alle som ønsker det.

Til årets NM ble det utarbeidet og produsert en egen Yngling-T-skjorte. Denne ble
promotert under arrangementet og kan bestilles av alle interesserte hos NYK. T-skjorten koster kun 200,- + port.

Styret har tatt tak i rutiner for og bedre kompetanse innen teknisk måling av våre båter. Det er blant annet utferdiget rutiner for utstedelse av klassebevis i henhold til klassereglene. Det er også opprettet rutiner for utstedelse av seilnummer. I 2013 ble det utstedt fire klassebevis og to seilnummer.

Som et videre ledd i å gjøre Ynglingen til en attraktiv, sterk og stor klasse også i Norge, har styret i 2013 startet opp et grunnleggende arbeid for å fastlegge strategi og mål for klasseklubben. Målet for denne prosessen er å sikre klasseklubben en god og levedyktig posisjon nasjonalt, samt gi et verktøy for styring av klubben og klassens fremdrift i årene som kommer.

Styret har jobbet med å utarbeide og synliggjøre en pakke med medlemsfordeler for NYK medlemmer. Dette innebærer blant annet en rabatt på 20% for medlemmer med fullt medlemsskap (410,-) på Hempel sine produkter i tillegg til malerverktøy og skruer hos Verktøy og Maskin på Askøy.

NYK og ynglingseiling var 21.-22. september representert på Idrettens dag på Askøy. Det var team BATMAN med Lene Seim og Claus Gladyszak som tok jobben. Standen ble besøkt av mange kommende ynglingseilere i alle aldre.

NYK er representert i organisasjonskomiteen til VM i 2015 som skal arrangeres av Askøy Seilforening. NYK har ingen formell rolle i forbindelse med arrangementet, men vil støtte opp under kontakten mellom IYA og ASF. Det er utarbeidet en egen avtale som undertegnes av IYA, ASF og NYK.

Aktivitet
I 2013 ble det gjennomført NM på nasjonalt nivå. I tillegg er det gjennomført regionale regattaer for Yngling på Vestlandet og i Trondheim. Det er stor aktivitet i miljøet rundt Askøy Seilforening med rundt 25 båter og Trondheim Seilforening med rundt 8 båter. Aktiviteten ellers i landet synes marginal.

Årets NM ble arrangert av Askøy Seilforening og gikk av stabelen 6.-8. September. Det var påmeldt 22 båter. Svært lite vind medførte at det kun ble gjennomført 2 gjeldende seilaser, og således ikke gyldig NM. Resultatene ble som følger:
1. NOR-247 Blue Track – Joakim Skovly, Jon Bjørklund (ASF)
2. NOR-138 Kon Leaky – Svein Andre Hol, Fabian Bruvik, Eivind Mellingen (ASF)
3. NOR-369 Team Guffen – Chris Skogen, Per Ivar Thorsen, Rikke Thorsen (ASF)
4. NOR-58 Tyten – Vilhelm Vardøy, Lasse Karstensen, Arne Sjønøst (Bundefjorden sf)
5. NOR-404 BravoZulu – Karl Petter Haugen, Jan Rune Hopland, Karl Emil Haugen (ASF)
6. NOR-317 Sidney Again – Silje Fløysand, Rannveig Strømsnes, Trine-L Isager (ASF)
7. NOR-311 Skvettlappen – Stian Soltvedt, Jon Lystrup, Øyvind Tangseth (ASF)
8. NOR-105 Batman – Claus Gladyszak, Lene Seim, Petter Hermansen (ASF)
9. NOR-217 NN – Leif Kristian Garvik, Dag Erik Fotland, Lars Selheim (RAN)
10. NOR-100 Kveita – Morten Solheim, Øystein Sæle, Petter Sørhaug (ASF)
11. NOR-67 Y13 – Julie Fossem, ?, ? (SKSK)
12. NOR-25 Y02 – Erik Tjølsen, Julius Yran, Lasse Fornes (SKSK)
13. NOR-221 Asterix – Fredrik Karlsen, Tom Iversen, Signe Livgar (ASF)
14. NOR-365 Dreggen – Anders Dyngeland, Lasse Sørheim, Erik Lindstad (SKSK)
15. NOR-384 Odette – Karsten Schroeder, Niclas Fredman, Anders Østmann (TSF)
16. NOR-26 Offline jr – Knut A Tefre, Nikolai Ugelvik (TSF)
17. NOR-254 NOR254 – Torstein Hellebust, Lasse Åsbø, Jørund Sildnes (SKSK)
18. NOR-394 Y9 – Nils Olav Handegard, Steinar Vesta, Øyvind Fiksen (ASF)
19. NOR-29 Sjøkrigskolen – Karl Liavåg, Peter Brandt, Thorleif Bugge (SKSK)
20. NOR-159 Bottoms Up – Sandra McCarley, Inga Potter, Kasja Parding (ASF)
21. NOR-27 Y04 –Tom Erik Higraff, Jens Breivik, Heriette Fure (SKSK)
22. NOR-145 Moonbeam – Yngve Hagen (ASF) DNC

For 2014 er det planlagt Norgescup serie med ranking i tillegg til NM.

Norge stilte etter flere år uten deltakelse et lag til VM i Brunnen Sveits. Dette var NOR-138 Kon Leaky med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik. Laget endte på 32. plass av 52 deltakere. I forbindelse med deltakelse, ble det bevilget kr. 2.500,- i reisestøtte fra NYK til laget.

AGM IYA
NYK var representert på IYA (International Yngling Association) ved styrets leder. Den viktigste saken for NYK var å få VM til Norge i 2015. I tillegg til Norge (Askøy Seilforening), hadde også Sverige søkt. Etter lang diskusjon trakk Norge det lengste strået og skal arrangere VM for Yngling sommeren 2015 på Askøy.

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013

Lene Seim​​ / Svein Andre Hol​​ / Ronny Rognhaugen

Øyvind Pedersen​​ / Sverre Valeur

Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling Årsmøte Norsk Ynglingklubb 2014

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb

Søndag 9. februar2014 kl. 1900

Askøy Seilsportsenter

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under).

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol. Tlf. 95978834

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 410,- evnt 100,- kroner til konto 6039.05.46974.

På vegne av styret

Karl Petter Haugen
Epost: mailto:kphaugen@online.no

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb.

Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00.

Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kphaugen@online.no

Fullstendig saksliste blir publisert på www.yngling.no så snart denne er klar.

Husk  kontigent for 2014.  (Betales til konto 6039 05 46974, Norsk Ynglingklubb). For mer info, se medlemservice 

-Fullt medlem/båteier  410,-

-Assosiert medlem/seiler 100,-

Som perler på en snor

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter