Årsmøter

Årsmøte i Norsk Ynglingklubb

 

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Styrets beretning for 2011/2012
 4. Fremlagt forslag ( være sekretariatet i hende innen torsdag 30. Mai, se epostadresse under)
 5. Behandle regnskap for 2011/2012
 6. Vedta budsjett for 2013
 7. Fastsette medlemskontigent for 2014
 8. Valg av styre

 

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

 

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol.

 

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 250,- kroner til konto 6039.05.46974. Alle som har betalt kontigent innen 7 dager før årsmøtet har stemmerett.

 

 

På vegne av sekretariatet:

 

 

Karl Petter Haugen

Epost: mailto:kphaugen@online.no

ii

3 thoughts on “Årsmøte i Norsk Ynglingklubb

 1.  

  Årsberetning Norsk Ynglingklubb 2012

   

  2012 var dessverre et år uten aktivitet i NYK. Derimot har flåtene Askøy og i Trondheim hatt ynglingseiling programmet

  Askøy Seilforening og ildsjel Sverre Valeur arrangerte Klassemesterskap – men det manglet kun noen deltagende båter for NM-status. 16 påmeldte båter og 14 stilte til start. Klassemester 2012 ble Team Skvettlappen med skipper Jon Lystrup (NOR 311).

  28.-30 september arrangerte RAN seilforening entyperegatta med 7 Ynglinger startstreken. Her var det Kon Leaky med skipper Svein Andre Hol (NOR 138) som vant.

  I Trondheim ble det arrangert Regattakurs for voksne i samarbeid med NTNU seiling. Kurset rekrutterte både nye seilere og seilere som ønsket å bli bedre regattabanen. Det var 6-7 båter vannet hver kurs kveld.

  Karsten Schrøder tok over som klassekaptein og har gjort en god jobb med å samle gruppa og øke samarbeidet med studentene.

  NTNU har 3 båter som brukes mye. De har kurs både vår og høst i ynglingene.

  I år er det 7 båter trening. Flere har lyst til å besøke Bergen.

  I Kristiansand hard et dessverre ikke vært aktivitet I 2012.

  Jeg ønsket det nye styret lykke til, og håper klassen vil vokse videre både i de etablerte klassemiljøene og Østlandet!

   

  Hilsen Kristine Brobakke

 2.  

  Forslag til årsmøtet 2013.

   

  Sak 6. Budsjett.

   

  Inntekter

  Fullt medlem (30)                             7.500,-

  Assosiert medlem (0)                                0,-

  Sponsor inntekt

  Utstedelse/fornyelse av målebrev             5.000,-

  Avgift seilnummer                             1.000,-

  Startavgift NC                                                2.000,-

  Diverse

  Renteinntekter                                      100,-

  Sum inntekter                                13.600,-

   

  Kostnader

  IYA avgift                                              800,-

  Porto                                                   1.000,-

  Rekvisita                                                 300,-

  Reisestøtte VM/IYA AGM                  5.000,-

  Reisestøtte annet                               5.000,-

  Diverse                                               1.000,-

  Bankgebyr                                             500,-

  Sum kostnader                               13.600,-

   

                                    

   

  Sak 7. Medlemskontigent 2014

   

  Fullt medlem/båteier          250,- + 160,- (IYA sticker) = 410,-

  Assosiert medlem/seiler     100,-

   

   

  Sak 8. Valg av styre

   

  Styreleder                 Karl Petter Haugen

  Sekretær                   Svein Andre Hol

  Kasserer                    Ronny Rognhaugen

  Styremedlem/Web  Øyvind Pedersen

  Styremedlem                        Sverre Valeur

  Styremedlem                        Chris Skogen

   

 3.  

  LOVER FOR NORSK YNGLINGKLUBB

   

  §1 Navn

  Klubbens navn er Norsk Ynglingklubb (NYK). Den er stiftet 29. november 1968.

   

  §2 Formål

  A.   NYK skal ivareta og fremme Yngling-klassens og Ynglingseilernes interesser i Norge. Den skal søke å styrke samholdet og være et samlende forum for klassen.

  B.   NYK skal søke å bevare Ynglingen som entype båt. Den skal behandle alle vedtektsaker en betryggende måte og etter de regler som gjelder for klassen.

  C.   NYK er tilsluttet Internasjonal Yngling Association (IYA) og er underlagt dennes lover og vedtekter.

  D.   NYK skal føre fortegnelse over alle Ynglinger som er registrert i Norge med navn og adresse båteierne. NYK tildeler seilnummer etter søknad. Gjeldende avgift for tildeling av seilnummer, bestemmes av Styret.

  E.    NYK skal konsulteres ved internasjonale Ynglingmesterskap og internasjonale pokalseilaser som arrangeres i Norge.

   

  §3 Medlemmer

  Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for aktuelt år. Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:

              -Fullt medlem/båteier

              -Assosiert medlem/seiler

  Alle medlemmer registreres som “full member” (IYA Rules – Membership and Voting Rights §5). Man registreres som medlem for det året man har betalt kontigent, og strykes automatisk hvis denne ikke er betalt før sesongstart. Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes.

   

  §4 Styret

  NYK styret har inntil 6 verv

  1 STYRELEDER er ansvarlig for og leder Styrets arbeid og virksomhet. Styreleder skal påse at klubben drives etter sin formålsparagraf.

  1 SEKRETÆR/webredaktør er ansvarlig for klubbens nettside og korrespondanse. Sekretæren er også nestleder for NYK.

  1 KASSERER er ansvarlig for økonomien og regnskapet for NYK, i tillegg til båtregister, register over godkjente målere og arkiv.

  3 STYREMEDLEMMER. Styret søker å finne styrerepresentanter som representerer hele Ynglingnorge. Et styremedlem har ansvar som webredaktør for klubbens nettside.

   

  NYK sin representant til IYA skal være et styremedlem. Hvis det er vanskelig å besatt alle stillinger i Styret, kan et medlem fungere i flere. Klubbens sete er det sted Styreleder bor. Styret kan knytte til seg kontaktpersoner andre steder det er ønskelig. Styret har utøvende og administrerende myndighet og ivaretar klubbens økonomi. Det tar sine avgjørelser med vanlig flertallsavstemming. Ved stemmelikhet har Styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styremedlemmene er tilstede, eller er blitt forespurt.

   

  Styret har i felleskap signaturrett og styreleder har prokura.

   

  §5 Årsmøtet

  NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende eller neste år, har møte og stemmerett årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:

  A.   Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.

  B.   Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.

  C.   Godkjenne budsjett for kommende år.

  D.   Fastsette medlemskontigent for kommende år.

  E.    Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.

  F.    Ta stilling til eventueltposter.

  Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme.

   

  §6 Ekstraordinært årsmøte

  Hvis Styret eller minst 10 medlemmer finner det påkrevet, kan ekstraordinært årsmøte innkalles. Alle saker som ønskes behandlet på slikt årsmøte må gjøres kjent i innkallelesen. Avstemmingsregler og inkallelsesfrister er som for vanlig årsmøte.

   

  §7 Medlemsmøter

  Medlemsmøter kan avholdes så ofte som det er behov. Møtene er uformelle og det kan ikke treffes bindende vedtak, men eventuelle avgjørelser er veiledende for Styret. Det bør om mulig avholdes under Norgesmesterskap eller Klassemesterskap.

   

  §8 Forandringer av klassevedtekter og måleregler

  Alle vedtektsforslag skal behandles av årsmøtet – eventuelt ekstraordinært årsmøte. Hvis et forslag oppnår 2/3 flertall på møtet, skal det sendes til IYA for videre behandling.

   

  §9 Lovforandringer

  Forandringer av lovene kan kun skje på vanlig eller ekstraordinært årsmøte når forandringene er gjort kjent i møteinnkallelsen. For at forslag skal kunne bli gyldige, må minst 2/3 av de tilstedeværende stemme for dem.

   

  §10 Oppløsning

  Hvis medlemsinteressen svikter eller det ikke er mulig å skaffe tillitsmenn til Styret slik at NYK ikke lenger kan drives, skal alle dens midler og arkiver innleveres til Norges Seilforbund (NSF) for oppbevaring. Hvis det etter 10 år ikke er tatt noe initiativ for å få NYK i drift igjen, oppløses NYK og alle midler og arkiver tilfaller NSF.

   

  §11 VM-uttak

  Styret plikter å organisere en uttaksserie i forkant av hvert års Verdensmesterskap når det er flere lag som vil delta enn den norske kvoten tilsier. De beste i denne serien, som kommer innenfor de kvotebegrensninger satt opp av IYA, anses som uttatt. Seilere som deltar i VM skal være NYK-medlemmer.

   

  §12 Forhåndskvalifisering

  1.    Tar den beste norske båten sølv- eller bronsemedalje i et års VM, anses denne båtens rormann for uttatt til neste års VM. Denne båten vil altså redusere den frie kvoten til mesterskapet. En evt. norsk gullmedaljevinner har anledning til å forsvare sitt mesterskap ved neste VM, uten at dette går ut over den norske kvoten (ref. IYA World Championship Rules §4.3)

   

  §13 Målebrev

  A. Gyldig målebrev er en forutsetning for ådelta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.

  B. NYK utsteder nye målebrev og fornyer målebrev for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).

  C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.

  D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.

  E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av målebrev eller fornyelse, bestemmes av Styret.

  F. NYK skal arbeide for åøke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet.

   

  Siste revisjon under årsmøtet 2.6.2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *