Alle innlegg av Batman NOR 105 | Lene

Startet som Ynglingseiler i 2004, kjøpte NOR 105 i 2005. Seilte som ensom majestet på Jølstravatnet 2006-2012. NOR 105 gjennomgikk en høydørk-total-makeover våren 2013. NOR 105 Batman seiler med fast mannskap Claus, Lene og Petter. Styremedlem NYK 2013 Styreleder NYK 2016 -

Årsmøtet NYK 2014 – Budsjett

Budsjett NYK 2014

Inntekter
Fullt medlem (25×410)                         kr. 10.250,-
Assosiert medlem (20×100)              kr.    2.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis     5.000,-
Avgift seilnummer                                   kr.    1.000,-
Startavgift NC                                            kr.    3.000,-
Diverse
T-skjorte salg                                              kr.     3.000,-
Renteinntekter                                         kr.         100,-
Sum inntekter                                            kr.  24.350,-

Kostnader
IYA avgift (25)                                           kr.      4.500,-
Porto                                                              kr.          200,-
Rekvisita                                                      kr.          300,-
Reisestøtte*)                           -VM         kr.      6.000,-

                                              -Nordisk          kr.      2.000,-

                                                        -NM          kr.     2.000,-

Målerseminar                                             kr.     2.000,-
Diverse                                                           kr.     3.350,-
Kostander NC                                            kr.     1.500,-
Profilering og rekruttering                 kr.     2.000,-
Bankgebyr                                                    kr.         500,-
Sum kostnader                                          kr.   24.000,-

*) Reisestøtte fordeles med 6000,- (VM), 2000,- (Nordisk) og 2000,- (NM). Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet NYK 2014 – forslag

Forslag til Årsmøtet 2014.

Styrets forslag.

1.
Endring av lov.
§3 Medlemmer
Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for aktuelt inneværende år (med inneværende menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
-Fullt medlem/båteier
-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom betaler 50% kontingent inntil det året de fyller 18 år.
2.
Endring av lov.
§5 Årsmøtet
NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende eller neste år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
Godkjenne budsjett for kommende år.
Fastsette medlemskontigent for kommende år.
Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg. Velge en revisor.
Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme.

3.
Endring av lov.
§13 Målebrev Klassebevis
A.Gyldig målebrev klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye målebrev klassebevis og og fornyer målebrev klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av målebrev klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet.
4.
Forslag til kontingent for 2015

-Fullt medlem/båteier 500,-
-Assosiert medlem/seiler 200,-

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet i NYK 2014 – sakliste

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb

Søndag 9. februar2014 kl. 1900

Askøy Seilsportsenter

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under).

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

 

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol. Tlf. 95978834

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 410,- evnt 100,- kroner til konto 6039.05.46974.
På vegne av styret
Karl Petter Haugen
Epost: mailto:kphaugen@online.no

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Nyhetsbrev fra leder | Oppdatering om styrets arbeid |

Kjære alle Ynglinginteresserte.

Norsk Ynglingklubb vil på denne måten ønske alle interesserte i Ynglingklassen velkommen til et nytt spennende år for Ynglingseiling. Samtidig vil vi forsøke å informere litt om Norsk Ynglingklubb sin virksomhet og aktuelle saker.

Seilsesongen 2014
En ny sesong står for døren, og NYK har en rekke planlagte aktiviteter for 2014. Nytt av året er en egen Norgescup for Yngling med en nasjonal ranking. Norgesmesterskapet vil som i fjor bli arrangert av Askøy Seilforening. I tillegg er det planlagt to treningssamlinger i Bergensområdet til våren. Vi håper å se så mange Ynglingseilere som mulig på disse arrangementene. Husk at det er mulig å leie båt eller tilhenger.
NYK har et mål om å få med inntil fem team til VM i Travenmunde i Tyskland i midten av juli. Tre team har allerede bekreftet deltakelse.
Terminliste 2014
11.-14. april – treningssamling ASF
1.-2. mai – treningssamling ASF
3.-4. mai – Norgescup 1 ASF
24.-25.mai – Norgescup 2 TSF
14.-15. juni – Norgescup 3 BS/Milde
18.-26. juli – VM i Travemunde
6.-7. september NM/Norgescup 4 ASF
19.-21. september Norgescup 5 RAN

VM 2015
Norge skal neste år arrangere VM for Yngling. Det er Askøy Seilforening som er arrangør og dette vil bli en ypperlig anledning for å øke interessen for klassen over hele landet.
Her er det bare å starte trening for VM på hjemmebane. Vi satser på å delta med 15-20 norske båter. For dem som ikke vil seile, kan du være med å arrangere det største Yngling arrangementet i Norge på mange år.
Har du lyst til å være med å arrangere, ta kontakt med Jan Rune Hopland i organisasjonskomiteen på tlf. 98254045.

Kommunikasjon
Norsk Ynglingklubb har tatt mange grep på kommunikasjonsfronten siste år. Vi har opprettet en egen åpen Facebook gruppe for NYK, i tillegg til en lukket gruppe dedikert for medlemmer. På medlemssidene går det spennende diskusjoner, tips, regelnøtter, bilder etc.
NYK har også etablert en ny og flott hjemmeside. Sjekk ut www.yngling.no.

Medlemskontigent
For å drive en aktiv klasseklubb til fremme for den erkenorske Ynglingen, er det viktig at klubben har en tilfresstillende økonomi. Mange har allerede betalt kontingent for 2014, noe vi setter stor pris på.
Kontingent for 2014 har følgende satser:
Fullt medlem kr. 410,-
Assosiert medlem kr. 100,-
Alle medlemmer (fullt og assosiert) har møte- og stemmerett ved årsmøtet, tilgang til medlemsmøter og klubbens sosiale medier.
I tillegg vil du som fullt medlem motta IYA sticker. Dette er en betingelse for å starte i regatta i henhold til klassereglene.
Fra 2014 har vi også etablert en god rabattavtale med Verktøy og Maskin AS for medlemmer med fullt medlemsskap.
Her oppnår du hele 20% rabatt på alle Hempel sine produkter i tilllegg til en rekke varer som malerverktøy og skruer.
Verktøy og Maskin kan du kontakte på tlf. 56152070 eller epost sveinandre@fpt.no.

Medlemskontigent betaler du enkelt på NYK sin konto 6039 05 46974. Betal kontigent i dag og støtt Ynglingklubben!

Årsmøtet 2014
Årsmøtet for NYK gjennomføres søndag 9. februar kl. 1900 på Askøy Seilforening. Det vil være mulig å delta gjennom Skype. Dokumenter til årsmøtet legges ut fortløpende på www.yngling.no.
Vi har behov for representanter til styret. Ta gjerne kontakt med leder på kphaugen@online.no dersom du kunne tenke deg å være med å styre utviklingen i Ynglingnorge.

Velkommen i NYK og på regattabanen til våren.

Med yngling hilsen

Karl Petter Haugen
Leder Norsk Ynglingklubb

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsberetning for seilåret 2013 | styret

Tekst: Karl Petter Haugen, leder NYK

NORSK YNGLINGKLUBB

Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2013

Styrets arbeid:
Styret har i 2013 bestått av følgende:
Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Svein Andre Hol
Kasserer: Ronny Rognehaugen
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Sverre Valeur
Styremedlem: Lene Seim (Chris Skogen til 19.8.2013)

Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen
Kontaktperson for Ynglinggruppen i Trondheimsområdet har vært Karsten Schroeder.

Det har vært relativ stor aktivitet i styret hvor det har vært avholdt 3 styremøter etter konstituering 1.6.2013 i tillegg til ett i januar 2014.

Den gamle hjemmesiden til NYK ble oppfattet som tungvinn og lite brukervennlig. Det er i løpet av høsten opprettet en ny hjemmeside (www.yngling.no) som skal sikre bedre kvalitet på informasjon til medlemmene.

Som et ledd i arbeidet med å synliggjøre klassen som lekker, attraktiv og ikke minst internasjonal, er vi nå godt i gang med å jobbe ut en ny visuell profil som innebærer endring av logo, typografi og bildebehandling for bruk i utarbeidelse av alt materiell vi benytter inn- og utad. Noe som igjen vil påvirke signalene vi sender ut når vi kommuniserer med omverdenen. Dette vil først og fremst være synlig på de ulike plattformene vi bruker som eksempelvis den nye websiden yngling.no, facebooksiden og den nye facebook-gruppen vår for medlemmene.

For å styrke kommunikasjonen mot medlemmer og Yngling interesserte for øvrig, er det i tillegg opprettet to Facebook sider. En for NYK medlemmer og en som er åpen for alle som ønsker det.

Til årets NM ble det utarbeidet og produsert en egen Yngling-T-skjorte. Denne ble
promotert under arrangementet og kan bestilles av alle interesserte hos NYK. T-skjorten koster kun 200,- + port.

Styret har tatt tak i rutiner for og bedre kompetanse innen teknisk måling av våre båter. Det er blant annet utferdiget rutiner for utstedelse av klassebevis i henhold til klassereglene. Det er også opprettet rutiner for utstedelse av seilnummer. I 2013 ble det utstedt fire klassebevis og to seilnummer.

Som et videre ledd i å gjøre Ynglingen til en attraktiv, sterk og stor klasse også i Norge, har styret i 2013 startet opp et grunnleggende arbeid for å fastlegge strategi og mål for klasseklubben. Målet for denne prosessen er å sikre klasseklubben en god og levedyktig posisjon nasjonalt, samt gi et verktøy for styring av klubben og klassens fremdrift i årene som kommer.

Styret har jobbet med å utarbeide og synliggjøre en pakke med medlemsfordeler for NYK medlemmer. Dette innebærer blant annet en rabatt på 20% for medlemmer med fullt medlemsskap (410,-) på Hempel sine produkter i tillegg til malerverktøy og skruer hos Verktøy og Maskin på Askøy.

NYK og ynglingseiling var 21.-22. september representert på Idrettens dag på Askøy. Det var team BATMAN med Lene Seim og Claus Gladyszak som tok jobben. Standen ble besøkt av mange kommende ynglingseilere i alle aldre.

NYK er representert i organisasjonskomiteen til VM i 2015 som skal arrangeres av Askøy Seilforening. NYK har ingen formell rolle i forbindelse med arrangementet, men vil støtte opp under kontakten mellom IYA og ASF. Det er utarbeidet en egen avtale som undertegnes av IYA, ASF og NYK.

Aktivitet
I 2013 ble det gjennomført NM på nasjonalt nivå. I tillegg er det gjennomført regionale regattaer for Yngling på Vestlandet og i Trondheim. Det er stor aktivitet i miljøet rundt Askøy Seilforening med rundt 25 båter og Trondheim Seilforening med rundt 8 båter. Aktiviteten ellers i landet synes marginal.

Årets NM ble arrangert av Askøy Seilforening og gikk av stabelen 6.-8. September. Det var påmeldt 22 båter. Svært lite vind medførte at det kun ble gjennomført 2 gjeldende seilaser, og således ikke gyldig NM. Resultatene ble som følger:
1. NOR-247 Blue Track – Joakim Skovly, Jon Bjørklund (ASF)
2. NOR-138 Kon Leaky – Svein Andre Hol, Fabian Bruvik, Eivind Mellingen (ASF)
3. NOR-369 Team Guffen – Chris Skogen, Per Ivar Thorsen, Rikke Thorsen (ASF)
4. NOR-58 Tyten – Vilhelm Vardøy, Lasse Karstensen, Arne Sjønøst (Bundefjorden sf)
5. NOR-404 BravoZulu – Karl Petter Haugen, Jan Rune Hopland, Karl Emil Haugen (ASF)
6. NOR-317 Sidney Again – Silje Fløysand, Rannveig Strømsnes, Trine-L Isager (ASF)
7. NOR-311 Skvettlappen – Stian Soltvedt, Jon Lystrup, Øyvind Tangseth (ASF)
8. NOR-105 Batman – Claus Gladyszak, Lene Seim, Petter Hermansen (ASF)
9. NOR-217 NN – Leif Kristian Garvik, Dag Erik Fotland, Lars Selheim (RAN)
10. NOR-100 Kveita – Morten Solheim, Øystein Sæle, Petter Sørhaug (ASF)
11. NOR-67 Y13 – Julie Fossem, ?, ? (SKSK)
12. NOR-25 Y02 – Erik Tjølsen, Julius Yran, Lasse Fornes (SKSK)
13. NOR-221 Asterix – Fredrik Karlsen, Tom Iversen, Signe Livgar (ASF)
14. NOR-365 Dreggen – Anders Dyngeland, Lasse Sørheim, Erik Lindstad (SKSK)
15. NOR-384 Odette – Karsten Schroeder, Niclas Fredman, Anders Østmann (TSF)
16. NOR-26 Offline jr – Knut A Tefre, Nikolai Ugelvik (TSF)
17. NOR-254 NOR254 – Torstein Hellebust, Lasse Åsbø, Jørund Sildnes (SKSK)
18. NOR-394 Y9 – Nils Olav Handegard, Steinar Vesta, Øyvind Fiksen (ASF)
19. NOR-29 Sjøkrigskolen – Karl Liavåg, Peter Brandt, Thorleif Bugge (SKSK)
20. NOR-159 Bottoms Up – Sandra McCarley, Inga Potter, Kasja Parding (ASF)
21. NOR-27 Y04 –Tom Erik Higraff, Jens Breivik, Heriette Fure (SKSK)
22. NOR-145 Moonbeam – Yngve Hagen (ASF) DNC

For 2014 er det planlagt Norgescup serie med ranking i tillegg til NM.

Norge stilte etter flere år uten deltakelse et lag til VM i Brunnen Sveits. Dette var NOR-138 Kon Leaky med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik. Laget endte på 32. plass av 52 deltakere. I forbindelse med deltakelse, ble det bevilget kr. 2.500,- i reisestøtte fra NYK til laget.

AGM IYA
NYK var representert på IYA (International Yngling Association) ved styrets leder. Den viktigste saken for NYK var å få VM til Norge i 2015. I tillegg til Norge (Askøy Seilforening), hadde også Sverige søkt. Etter lang diskusjon trakk Norge det lengste strået og skal arrangere VM for Yngling sommeren 2015 på Askøy.

Styret i Norsk Ynglingklubb 2013

Lene Seim​​ / Svein Andre Hol​​ / Ronny Rognhaugen

Øyvind Pedersen​​ / Sverre Valeur

Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Budsjett 2014 | Norsk Ynglingklubb

Budsjett NYK 2014

Inntekter
Fullt medlem (25×410) 10.250,-
Assosiert medlem (20×100) 2.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis 5.000,-
Avgift seilnummer 1.000,-
Startavgift NC 3.000,-
Diverse
T-skjorte salg 3.000,-
Renteinntekter 100,-
Sum inntekter 24.350,-

Kostnader
IYA avgift (25) 4.500,-
Porto 200,-
Rekvisita 300,-
Reisestøtte*)
-VM 6.000,-
-Nordisk 2.000,-
-NM 2.000,-
Målerseminar 2.000,-
Diverse 3.350,-
Kostander NC 1.500,-
Profilering og rekruttering 2.000,-
Bankgebyr 500,-
Sum kostnader 24.000,-

*) Reisestøtte fordeles med 6000,- (VM), 2000,- (Nordisk) og 2000,- (NM). Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling Årsmøte Norsk Ynglingklubb 2014

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb

Søndag 9. februar2014 kl. 1900

Askøy Seilsportsenter

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under).

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol. Tlf. 95978834

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 410,- evnt 100,- kroner til konto 6039.05.46974.

På vegne av styret

Karl Petter Haugen
Epost: mailto:kphaugen@online.no

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Hovedsakene fra styremøtet 16. des 2013

Tilstede: Karl Petter Haugen, Svein Andre Hol, Øyvind Pedersen (skype), Ronny Rognhaugen (skype), Lene Seim

Forfall: Sverre Valeur (fra tel. i saken om NYKs treningssamlinger)

 • Nye nettsider: Øyvind har gjort en vellykket prøvekonvertering av stoff fra gammel side til ny WordPressbasert plattform. Vi legger om siden fra nå! og prøver ut/jobber inn siden fortløpende i stedet for å vente med publisering til “alt er perfekt”.
 • FB-gruppen: er etablert og kommet godt i gang.
 • NYK-Samlinger 2014: Styret jobber med å komme frem til en god samlingsstruktur og et godt klubbsamarbeid for gjennomføringen av fremtidige treningssamlinger.
 • Visuell profil: utkast til ny visuell profil for NYK/NYA er under arbeid, dog noe forsinket. Utkast vil kunne bli testet ut på nettsidene fremover, så følg gjerne litt ekstra med om du er interessert! : )
 • VM: VMkontrakten mellom IYA / ASF og NYK ble omsnakket og kommentert.
 • Y-seiling: Vi jobber kontinuerlig med å samle tema som kan bidra til at entypeseiling og da spesielt Y-seiling brer om seg i Norge. Brainstorming er en god ting, og kan fungere som en plukkliste i alt videre arbeid på denne fronten.  i tillegg er arbeidet med å kartlegge eksisterende flåter som ligger brakk i gang.
 • NYK og strategiarbeid: Vi har i høst jobbet med å få strategiutvikling inn på møteplanen. Romjulen ble satt som oppstart av dette arbeidet, med oppfølgende samlinger ut over seinvinteren.

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Hovedsakene fra styremøtet 10. november 2013

Tilstede: Karl Petter Haugen (leder), Svein Andre Hol, Ronny Rognhaugen, Lene Seim.

Forfall: Øyvind Pedersen, Sverre Valeur

Hovedsakene styret jobbet seg gjennom på møtet søndag 10.11.2013 var først og fremst terminlisten for 2014 med den nye NorgesCupen inkl ranking. Et mulig nordisk samarbeid gjennom at neste års Norgesmesterskap åpner opp for et Nordisk Mesterskap, evt. et åpent mesterskap slik at Y-seilere utenfra vil ha mulighet til å teste den kommende VM-arenaen for 2015.

Vi har startet arbeidet mot en ny NYKnettside på yngling.no og vi jobber med den visuele profilen med mål om fremlegg til medlemmene under kommende årsmøte søndag 9. febr. 2014 (sett av datoen!) Det er bestemt at NYK på Facebook skal få sin egen medlemsgruppe: “Medlemsgruppe for Norsk Ynglingklubb – NYK” og oppfordrer alle medlemmene til å bli melde seg på. Gruppen vil være en lukket gruppe.

Vi ser på nye løsninger på økonomibiten, og den administrative delen med bla. arkiv for båter og medlemmer og kontakten med/mot dere er viktige faktorer her.

Klassebevis, målebrev og meldeskjema hit og dit; vi ser behovet for smørbrødlister og prislister som vi håper kan gjøre papirarbeidet mye enklere ved overtagelse/ kjøp/ salg/ import av Yngling.

I NYK står hele styret på valg hvert år, og styret oppfordrer medlemmene til å fremme kandidater som ønsker å jobbe med å synliggjøre Ynglingen innen enklasseseiling i Norge slik at styret sikres å være sammensatt til det aller beste for deg som ynglingseiler og miljøene rundt Ynglingen i hele landet. Styret oppforderer deg til å fremme kandidater du mener kan bidra inn i NYK for det kommende året.

Neste, og siste styremøte i 2013 blir avholdt 16. des kl 20:00 i Askøy Seilforenings lokaler.

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Målebrev, seilnummer og Ynglingmåler

Hos NYK får du:

 • Utstedt målebrev/serfitfikat: 300,-
 • Fornyet målebrev/sertifikat: 150,-
 • Behandlet og ustedt seilnummer: 500,-

Ta kontakt med styreleder for mer info.

 • Måling av Yngling: Gjennomføres etter egen avtale med godkjent Yngling måler:
 • Ronny Rognhaugen – Hovedmåler NYK , Sørlandet:
 • ronnyrogn[at]hotmail.com
 • Karl Petter Haugen – Vestlandet:
 • kphaugen[at]online.no

Velkommen i Norsk Ynglingklubb –

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter