Stikkordarkiv: Årsmøte

Saksdokumenter for årsmøtet 2017 Norsk Ynglingklubb

Signert Årsmøtereferat NYK 2016/17

Sakliste Årsmøtet 28.03 Norsk Ynglingklubb 2017

Innstilling fra valgkomiteen. Utvidet liste

Styrets beretning og styreagenda gjennom seilåret 2016/17

Forslag til rankingmodell for 2017

Medlemsliste NYK 2016 /okt.

Terminlisten 2017 og forslag til terminliste inkl vekting iht ny rankingmodell

Regnskap NYK 2016 med forslag til budsjett 2017

Lover Norsk Ynglingklubb, rev.29.03.2016

 

 

 

 

 

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

NB: Ny dato: 28. mars. Innkalling til årsmøte 2017

Styret har i dag 5. mars besluttet å flytte årsmøtet til tirsdag 28. mars. Enkelte mangler i saksdokumentene ligger til grunn for flytting av dato. Årsmøtet skal iflg. Lover for Norsk Ynglingklubb    avholdes i mars måned med min. 10 dagers varsel.

Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Ynglingklubb 2017

Kaller med dette inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb tirsdag 28. mars 2017 klokken 18:00 på Studentsenteret / UiB. Det vil bli lagt opp til at medlemmer utenfor Bergensregionen kan delta via nettportalen “appear.in”.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på Norsk Ynglingklubb sin hjemmeside, www.yngling.no rett etter innsendelsesfristen på en uke før   årsmøtet.

Saksliste jfrt Lover for Norsk Ynglingklubb:

A. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
B. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene.                
C. Godkjenne budsjett for kommende år.
D. Fastsette medlemskontigent for kommende år.
E. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
F. Velge revisor
G. Ta stilling til eventueltposter.

Forslag til saker fra medlemmer som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende min. 7 dager før årsmøtet, dvs senest 21.mars. Alle saker sendes: styret@yngling.no.

NB: Alle med personlig medlemskap som har betalt medlemskontingent for inneværende år, har møte og stemmerett på årsmøtet jft. Lover for Norsk Ynglingklubb.

Lene Seim
Styreleder NYK

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innstilling fra valgkomiteen

Til           Styret i NYK

Fra         Valgkomiteen v/Claus

Dato      4. mars, 2017

Sak         Innstilling fra valgkomiteen

 

Viser til årsmøtevedtaket om å opprette valgkomite for årsmøte 2017 i NYK.

Komiteen har så langt klart å mønstre fire kandidater til styret 2017 – 2018.

Dette er (i alfabetisk rekkefølge):

Rimmert Cage Trondheim Seilforening
Joachim Lowzow Sjøkrigsskolen Seilforening
Øyvind Pedersen Trondheim Seilforening
Ronny Rognhaugen Christiansand Seilforening

Kommentarer til listen:

Lene Seim har stilt sin plass til disposisjon og ønsker ikke gjenvalg.

Askøy Seilforening har ingen kandidat til styret. Dette kan ordnes med benkeforslag.

Det er ingen kvinnelig kandidat til styret. Dette bør ordnes med benkeforslag.

Årsmøtet velger leder for det nye styret. Ny leder velges blant kandidatene eller via benkeforslag.

Listen er ikke kommunisert via yngling.no eller på facebook.

Det kan sikkert være greit å offentliggjøre status på valgkomiteens arbeid via disse kanalene i tillegg til via årsmøtepapirene.

På vegne av komiteen.

Claus Gladyszak

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Lovverk NYK etter revisjon 12.03.2015

LOVER FOR NORSK YNGLINGKLUBB

§1 Navn
Klubbens navn er Norsk Ynglingklubb (NYK). Den er stiftet 29. november 1968.

§2 Formål
. NYK skal ivareta og fremme Yngling-klassens og Ynglingseilernes interesser i Norge. Den skal søke å styrke samholdet og være et samlende forum for klassen.
. NYK skal søke å bevare Ynglingen som entype båt. Den skal behandle alle vedtektsaker på en betryggende måte og etter de regler som gjelder for klassen.
. NYK er tilsluttet Internasjonal Yngling Association (IYA) og er underlagt dennes lover og vedtekter.
. NYK skal føre fortegnelse over alle Ynglinger som er registrert i Norge med navn og adresse på båteierne. NYK tildeler seilnummer etter søknad. Gjeldende avgift for tildeling av seilnummer, bestemmes av Styret.
. NYK skal konsulteres ved internasjonale Ynglingmesterskap og internasjonale pokalseilaser som arrangeres i Norge.

§3 Medlemmer
Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for inneværende år (med inneværende år menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
​-Fullt medlem/båteier
​-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom har rett på 50% reduksjon av fullt medlemskap t.o.m fylte 17 år.

§4 Styret
Styret i Norsk Ynglingklubb (NYK) består av fire (4) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. Alle valgt av årsmøtet.
a) En styreleder er ansvarlig for og leder styrets arbeid og virksomhet. Styreleder skal påse at klubben drives etter sin formålsparagraf.
b) En sekretær er ansvarlig for klubbens nettside og korrespondanse. Sekretæren er også nestleder for NYK.
c) En kasserer er ansvarlig for økonomien og regnskapet for NYK, i tillegg til båtregister, register over godkjente målere og arkiv.
d) Ett styremedlem og to varamedlemmer. Styret søker å finne styrerepresentanter som representerer hele Yngling-Norge.

NYK sin representant til IYA skal være et styremedlem. Hvis det er vanskelig å få besatt alle stillinger i Styret, kan et medlem fungere i flere. Klubbens sete er på det sted Styreleder bor. Styret kan knytte til seg kontaktpersoner på andre steder det er ønskelig. Styret har utøvende og administrerende myndighet og ivaretar klubbens økonomi. Det tar sine avgjørelser med vanlig flertallsavstemming. Ved stemmelikhet har Styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styremedlemmene er tilstede, eller er blitt forespurt.

Styret har i felleskap signaturrett og styreleder har prokura.

§5 Valgkomite
5.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Komitemedlemmene skal være hjemmehørende i tre ulike seilforeninger.
5.2 Valgkomiteens medlemmer velges for tre år. Det skal tilstrebes utskifting av ett medlem hvert år, men årsmøtet står når som helst fritt til å skifte ut hele valgkomiteen. Det medlem som har lengst ansiennitet i valgkomiteen fungere som leder.
5.3 Valgkomiteen skal fortrinnsvis sende sin innstilling ut med årsmøteinnkallingen.

§6 Årsmøtet
NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle med personlig medlemsskap som har betalt medlemskontigent for inneværende år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i mars mnd. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
. Godkjenne budsjett for kommende år.
. Fastsette medlemskontigent for kommende år.
. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
. Velge revisor
G. Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme. Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte
Hvis Styret eller minst 10 medlemmer finner det påkrevet, kan ekstraordinært årsmøte innkalles. Alle saker som ønskes behandlet på slikt årsmøte må gjøres kjent i innkallelesen. Avstemmingsregler og inkallelsesfrister er som for vanlig årsmøte.

§8 Medlemsmøter
Medlemsmøter kan avholdes så ofte som det er behov. Møtene er uformelle og det kan ikke treffes bindende vedtak, men eventuelle avgjørelser er veiledende for Styret. Det bør om mulig avholdes under Norgesmesterskap eller Klassemesterskap.

§9 Forandringer av klassevedtekter og måleregler
Alle vedtektsforslag skal behandles av årsmøtet – eventuelt ekstraordinært årsmøte. Hvis et forslag oppnår 2/3 flertall på møtet, skal det sendes til IYA for videre behandling.

§10 Lovforandringer
Forandringer av lovene kan kun skje på vanlig eller ekstraordinært årsmøte når forandringene er gjort kjent i møteinnkallelsen. For at forslag skal kunne bli gyldige, må minst 2/3 av de tilstedeværende stemme for dem.

§11 Oppløsning
Hvis medlemsinteressen svikter eller det ikke er mulig å skaffe tillitsmenn til Styret slik at NYK ikke lenger kan drives, skal alle dens midler og arkiver innleveres til Norges Seilforbund (NSF) for oppbevaring. Hvis det etter 10 år ikke er tatt noe initiativ for å få NYK i drift igjen, oppløses NYK og alle midler og arkiver tilfaller NSF.

§12 VM-uttak
Styret plikter å organisere en uttaksserie i forkant av hvert års Verdensmesterskap når det er flere lag som vil delta enn den norske kvoten tilsier. De beste i denne serien, som kommer innenfor de kvotebegrensninger satt opp av IYA, anses som uttatt. Seilere som deltar i VM skal være NYK-medlemmer.

§13 Forhåndskvalifisering
1. Tar den beste norske båten sølv- eller bronsemedalje i et års VM, anses denne båtens rormann for uttatt til neste års VM. Denne båten vil altså redusere den frie kvoten til mesterskapet. En evt. norsk gullmedaljevinner har anledning til å forsvare sitt mesterskap ved neste VM, uten at dette går ut over den norske kvoten (ref. IYA World Championship Rules §4.3)

§14 Klassebevis
A.Gyldig klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye klassebevis og fornyer klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet.

Siste revisjon under årsmøtet 12.3.2015

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Årsberetning for seilåret 2014

NORSK YNGLINGKLUBB

Årsberetning for Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014

Styrets arbeid:
Styret har i 2014 bestått av følgende:
Leder: Karl Petter Haugen
Nestleder/sekretær: Torstein Hellebust
Kasserer: Ronny Rognehaugen
Styremedlem: Øyvind Pedersen
Styremedlem: Sverre Valeur
Styremedlem: Claus Gladyszak

Teknisk ansvarlig utpekt til IYA: Ronny Rognhaugen
Godkjente klassemålere for Yngling er pr. i dag:
-Ronny Rognhaugen
-Karl Petter Haugen

Flåtekontakt i Trondheimsområdet har vært Karsten Schroeder.
Flåtekontakt for Vestlandet har vært Torstein Hellebust.
Flåtekontakt for Sørlandet har vært Ronny Rognhaugen
Flåtekontakt for Østlandet Ole K Simensen

Det har vært relativ stor aktivitet i styret hvor det har vært avholdt 5 styremøter. Arbeidet har vært inndelt i ulike anvarsområder med tilhørende ansvarlige i styret.

NYK er eier av domenet www.yngling.no. Domenet er av praktiske årsaker registrert på Øyvind Pedersen. Eierskapet for domenet er avtalt mellom NYK og Pedersen, og vil bli nedtegnet skriftlig.

Sportslig aktivitet
Året 2014 har vært et svært aktivt år for regattaseiling for Yngling på nasjonalt nivå. For første år på lenge ble det gjennomført en egen Norgescup serie og nasjonal ranking. Serien bestod av følgende seilaser:
NC 1. 3.-4.5.2014 Askøy seilforening (5 deltakere)
NC2. 24.-25.5.2014 Trondhjem seilforening (10 deltakere)
NC3. Kansellert
NC4. 6.-7.9.2014 (NM) Askøy seilforening (21 deltakere)
NC5. 21.-22.9.2014 RAN seilforening (12 deltakere)
Se ranking liste under.

NM ble nok en gang arrangert av Askøy seilforening fra 6. til 7. september. Hele 22 båter stilte til start og fin vind førte til at det i år ble et gyldig NM for klassen. Regattaen ble arrangert som et åpent mesterskap og vi fikk et hyggelig utenlandsk besøk med Jørgen Ring og hans ungdomsteam fra Danmark. Årets norgesmestere ble Team White Russian med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik.
Fullstendig resultatliste under.

Den økte sportslige aktiviteten i klassen, førte også til at vi i 2014 klarte å stille tre team til VM i Travemunde, Tyskland. Dette var:
• NOR 409 (13) Team White Russian med Svein Andre Hol, Eivind Mellingen og Fabian Bruvik
• NOR 404 (32) Team Bravo Zulu med Karl Petter Haugen, Jan Rune Hopland og Hilde Snåsøy
• NOR 369 (33) Team Guffen med Chris Skogen, Per Ivar Thorsen og Rikke Thorsen

Norges deltakere under YOWC i Tavemünde, Tyskland
Norges deltakere under YOWC i Travemünde, Tyskland

NYK er representert i organisasjonskomiteen til VM i 2015 som skal arrangeres av Askøy Seilforening. NYK har ingen formell rolle i forbindelse med arrangementet, men vil støtte opp under kontakten mellom IYA og ASF.

Det ble gjennomført en treningssamling ved ASF påskehelgen. Her deltok 3 båter fra ASF, 1 fra SKSK og 1 fra TSF. Ronny Rognhaugen var innleid som trener.

Rapport fra flåtekontakt Trondheim
Ikke mottatt

Rapport fra flåtekontakt Vestlandet
Flåten på Vestlandet har i stor grad bestått av seilere fra ASF og SKSK seilforening.
SKSK og ASF har til sammen 13 båter som er utleid til faddere. Det har vert varierende grad av bruk på disse foregående sesong. Noen faddere har vert svvært aktive mens noen har latt båten bli stående på land. I forbindelse med VM har det blitt satt i gang et stort arbeid med å oppgradere disse båtene. ASF har tatt på seg å pusse opp 9 båter og SKSK 4 båter.
Det er og en del seilere i ASF som har kjøpt seg ynglinger denne sesongen. Det virker som interessen for å delta i ynglingmiljøet er i vekst. Denne sesongen har det vært varierende deltagelse i regattaene. Det ble en treg start, med bare 5 deltagere fra vestlandet i NC 1. 3 båter dro til NC2 i Trondhiem. Etter sommeren endret dette seg under NM deltok det 16 båter fra Vestlandet og under NC 4 i Ran SF deltok det 7 båter fra vest.
Aktiviteten i år ser ut til å være noe høyere enn på samme tid i fjor, og mange er kommet godt i gang med vedlikeholdet. Det virker som VM på Askøy virker positivt inn på miljøet.
Det blir dog viktig å klare å holde trykket og motivasjonen oppe etter VMet, slik at miljøet ikke får en kraftig nedtur når dette er gjennomført.

Rapport fra flåtekontakt Sørlandet
Ikke mottatt

Rapport fra flåtekontakt Østlandet
Ikke mottatt

Kontakt med NSF/IYA (Karl Petter Haugen)
NYK deltok på generalforsamlingen (AGM) i IYA som ble gjennomført samtidig med VM i Travemunde, Tyskland. Ingen særskilte saker ble tatt opp. Norge presenterte opplegget for VM på Askøy i 2015. VM i 2016 ble besluttet lagt til Østerrike, mens Nederland sannsynligvis vil gjennomføre VM i 2017. Det er videre sendt rapport fra NYK til IYA for 2014.
Det har vært sporadisk kontakt med NSF, men det ikke etablert noen formelle fora for klasseklubbene i NSF. Dette jobbes det med fra NSF sin side.

Mål og strategiarbeid (Claus Gladyszak)
Ikke mottatt

Regnskap, medlemsarkiv, båtregister (Ronny Rognhaugen)
Norsk Ynglingklubb har en sunn økonomi. 2014 endte med et overskudd på 9.996,- og innestående på konto er 63.355,- .
Det var 40 fullt betalende medlemmer (inkludert 11 båtmedlemsskap).
Det var 44 assosierte medlemmer.

Informasjonsarbeid (Torstein Hellebust)
NYK har gjennom denne sesongen brukt en rekke kanaler for å holde medlemene oppdater. Deriblandt Yngling.no, samt en rekke facebooksider. Dette har vi gjort for å prøve å gjøre det enkelt for medlemmer og yngling interesserte å finne informasjon. Det å bruke mange har ført til at informasjonsflyten har blitt noe uoversiktlig. Anbefaler derfor neste styre å holde seg til en kanal. Ved å bruke en kanal, blir flyten mer oversiktlig, samtidig som alle til enhver tid vet hva man skal forholde seg til.
Videre har VM 2015, brukt Yngling.no som informasjonskanal. Denne blir brukt i tillegg til web sidene til Seilmagasinet.

Sponsorarbeid (Sverre Valeur)
Ikke mottatt

Open Yngling World Championship 2015
Norge og Askøy seilforening skal i 2015 arrangere VM i Yngling. Dette er et stort arbeid, der Askøy seilforening er ”host club”. Norsk Ynglingklubb deltar i organisasjonskomiteen med leder.

Resultater 2014
Norgescup ranking for Yngling 2014
1. Svein Andre Hol, White Russian (4)
2. Torstein Hellebust, Frostbite (27)
3. Chris Skogen, Team Guffen (33)
4. Karl Petter Haugen, Bravo Zulu (36)
5. Karl Emil Haugen, Skyline (43)
6. Claus Gladyszak, Batman (58)
7. Stian Soltvedt, Skvettlappen (61)
8. Leif Kristian Garvik, Salt 4 (62)
8. Camilla Tveråmo, Bølla (62)
10. Arne Vidar Sjønøst, Miami Beach (71)
11. Niclas Fredman, Sydney (75)
11. Joakim Skovly, Blue Track (75)
13. Håvard Nordtveit Austefjord, DNV3 (76)
14. Mikal Viggen, Tigergutt (78)
14. Marius Heimtun, Team Hekken (78)
16. Stefan Pauliuk, Hazard (79)
16. Julius Yran, TBD (79)
18. Fredrik Karlsen, TBD (80)
19. Silje Kristine Fløysand, PP (82)
20. Jan Rune Hopland, Ali Baba (85)
21. Erik Tjølsen, Y02 (87)
22. Ole Bjelland, Lingeling (88)
23. Morten Solheim, TBD (91)

Ungdomsranking u/23 år
1. Karl Emil Haugen, Skyline

Åpent Norgesmesterksapet 2014
1. White Russian: Svein Andre Hol
2. Yeti: Jørgen Ring (Danmark)
3. Skvettlppen: Stian Soltvedt
4. Blue Track: Joakim Skovly
5.Salt 4: Leif Kristian Garvik
6.Team Guffen: Chris Skogen
7. Team Hekken: Marius Heimtun
8. Batman: Claus Gladyszak
9 Nor-221: Fredrikl Karlsen
10. Skyline: Karl Emil Haugen
11. NN: Silje Christin Fløysand.
12. Bølla: Ca.milla Tveråmo
13. Frostbite: Torstein Hellebust
14. Bravo Zulu: Jan Rune Hopland
15. Steike fine gardiner: Siw Sørvik
16. Y02: Erik Tjølsen
17.Lingelin: Ola A Bjelland
18. Sydney Again: Niclas Fredman
19. Miami Beach: Arne Vidar Sjønøst
20. Kveita: Morten Solheim
21.Tigergutt: Mikael Viggen

Styret i Norsk Ynglingklubb 2014

Torstein Hellebust​​Claus Gladyszak​​Ronny Rognhaugen

Øyvind Pedersen​​Sverre Valeur

Karl Petter Haugen

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Godkjent budsjett for 2015

Budsjett NYK 2015

Inntekter
Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,-
Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,-
Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,-
Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,-
Diverse
Renteinntekter ​​​ ​ 100,-
Sum inntekter​​​​45.600,-

Kostnader
IYA avgift (70)​​​ ​ 8.800,-
Porto​​​​​​ 200,-
Rekvisita​​​​​ 300,-
Reisestøtte*)​​​​​
-VM​​​​​ 3.000,-
-NM​​​​​ 5.000,-
-NC og regatta i utlandet​​ 8.800,-
Reisestøtte måling​​​​ 4.000,-
Diverse​​​​​ 2.000,-
Kostander NC​​​​​ 1.000,-
Profilering​​​​​ 2.000,-
Ungdomsarbeid/støtte​​​ 5.000,-
Støtte sos aktivitet VM 2015​​ 5.000,-
Bankgebyr​​​​​ 500,-
Sum kostnader​​​​45.600,-

*) Reisestøtte fordeles med prorata inntil 1500,- pr. båt. Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet i NYK 2014 – Protokoll

Protokoll fra årsmøtet i
Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014

Askøy den 09.02.2014

Sak 1.1 Godkjennelse av de stemmeberettigede:

7 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet.
1 stemmeberettiget fulgte møtet via Skype.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Lasse Fornes
Sak 1.2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak:
Som ordstyrer ble Karl Petter Haugen enstemmig valgt.

Som sekretær ble Lene Seim enstemmig valgt.
.
Til å skrive under protokollen ble (ingen) og (ingen) valgt.

Sak 3. Behandling av klubbens årsmelding/beretning.

Innstilling: Årsberetningen for 2013 til godkjenning.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Ronny Rognlien, Lene Seim

Vedtak: Årsberetningen for 2013 vedtas med følgende tilføyelser:

A) Tillegg til siste avsnitt under “Aktivitet”:
“Det ble bevilget kr. 2.500,- i reisegodtgjørelse til klubbens leder for representasjon under Annual General Meeting (AGM) under YOWC i Brunnen, Sveits.

B) Tillegg til “AGM IYA”
Økonomien i klubben er god og saldo bank og kasse 31.12.2013 var kr. 53.351,-”
Sak 4. Klubbens regnskap: fremlagt av Ronny Rognlien.
Revidert av Fabian Bruvik.

Klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse ble behandlet, herunder ble revisors beretning lest opp for medlemmene.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak: Regnskap for 2013 godkjent.

Sak 5. Behandling av innkomne forslag og saker

Sak 5.1. Styrets forslag: Endring av lov I

Innstilling: §3 Medlemmer
“Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for aktuelt inneværende år (med inneværende menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
-Fullt medlem/båteier
-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom betaler 50% kontingent inntil det året de fyller 18 år.”

Det ble stemt over følgende:

Redusert kontingen for barn og ungdom / ingen reduksjon.
Forslag: 7 mot 1 stemme.
Reduksjon gjelder fullt medlemsskap / gjelder fullt medlemsskap + assosiert medlemsskap.
Forslag: 6 mot 2 stemmer

Vedtak: Forslag til endringer vedtatt med følgende tilføyelser:

§ 3 første ledd, vedtatt som innstilt.
§ 3 andre ledd, 4 sats:
«Barn og ungdom har rett på 50% reduksjon av fullt medlemsskap t.o.m fylte 17 år.»

Sak 5.2 Styrets forslag: Endring av lov II

Innstilling: §5 Årsmøtet
“NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende eller neste år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
Godkjenne budsjett for kommende år.
Fastsette medlemskontigent for kommende år.
Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg. Velge en revisor.
Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme. ”

Vedtak: Forslag til endringer vedtatt med følgende tilføyelser:

§ 5 første ledd vedtatt med følgende endring i 2. sats:
«Årsmøtet skal holdes hvert år i mars mnd.»

Det ble deretter stemt over følgende fra § 5 første ledd
«Velge en revisor»:

Velge reviser med varamann / velge revisor uten varamann.
2 mot 6 stemmer.

Vedtak: Forslaget står som innstilt.

Sak 5.3 Styrets forslag: Endring av lov III

Innstilling: §13 Målebrev Klassebevis
“A.Gyldig målebrev klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye målebrev klassebevis og og fornyer målebrev klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av målebrev klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet. ”

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt

Sak 5.4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2015

Innstilling:
Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes som følger:
Fullt medlem/båteier kr. 500,-/år
Assosiert medlem/seiler kr. 200,-/år

Benkeforslag:
A:) Medlemskontingenten blir stående på dagens nivå.
B:) Medlemskontingenten settes til kr. 450,-/fullt medlemsskap og
150,- /assosiert medlemsskap.

Det ble stemt over følgende:

Forslag A: beholde dagens kontingentsats.
Forslag: 2 mot 6 stemmer.

Forslag B: øke kontingenten til 450/150,-
Forslag: 6 mot 2 stemmer.

Vedtak: Forslag B vedtatt, styrets innstilling faller

Sak 6. Ynglingklubbens budsjett for 2014

Innstilling: Styret la fram forslag til budsjett for 2014

Vedtak: Forslaget vedtatt med følgende endringer:

Tillegg “Inntekter”: Sponsor: posten økes fra kr. 0,- til kr. 10.000,-*

Tillegg “Kostnader”: Reisestøtten økes med kr 5.000,-* til tot. kr. 15.000,-
Tillegg “Kostnader”: Måleseminar økes med kr 2.000,-* til tot. kr. 4.000,-

Kostnadssiden på budsjettet økes slik med til sammen kr. 7.000.-,
Økningen i budsjettet forutsetter at sponsorinntekter tilkommer som inntekt med kr. 10.000,-

Sak 7. Valg

Valg av leder:

Kandidat til ledervervet: Karl Petter Haugen
Vedtak: Karl Petter Haugen ble enstemmig valgt til leder.

Nestleder: ingen valgt.

Innstilling av styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Valget ble avholdt skriftlig og følgende syv kandidater stilte på valg,
ant. stemmer i (..):
Sverre Valeur (6) Claus Gladyszak (8) Chris Skogen (3)
Torstein Hellebust (7) Lene Seim (3) Ronny Rognlien (7)
Øyvind Pedersen (6)

Vedtak: Styresammensetning for 2014:

Karl Petter Haugen, styreleder.
Claus Gladyszak, Ronny Rognlien, Torstein Hellebust,
Øyvind Pedersen og Sverre Valeur som styremedlemmer.

Styret i NYK består slik av styreleder og fem styremedlemmer. Varamedlemmer ikke valgt.

Styret konstituerer seg.
Innstilling på revisor: Det ble ikke valgt revisor.
Protokollen undertegnes jmf. Sak 2:

 

Bergen 11.02.2014 ______________________

Lene Seim / sekretær
________________________ ________________________

protokollfører 2. protokollfører

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet 2015 | Styrets forslag til budsjett

Budsjett NYK 2015

Inntekter
Fullt medlem (70×450)​​ ​31.500,-
Assosiert medlem (40×150)​ ​ 6.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis​ 4.000,-
Avgift seilnummer​​​ ​ 1.000,-
Startavgift NC ​​​ ​ 3.000,-
Diverse
Renteinntekter ​​​ ​ 100,-
Sum inntekter​​​​47.600,-

Kostnader
IYA avgift (70)​​​ ​ 12.600,-
Porto​​​​​​ 200,-
Rekvisita​​​​​ 300,-
Reisestøtte*)​​​​​
-VM​​​​​ 3.000,-
-NM​​​​​ 5.000,-
-NC1,NC3 og NC4​​​ 5.000,-
Reisestøtte måling​​​​ 4.000,-
Diverse​​​​​ 2.000,-
Kostander NC​​​​​ 1.000,-
Profilering​​​​​ 2.000,-
Ungdomsarbeid/støtte​​​ 5.000,-
Støtte sos aktivitet VM 2015​​ 5.000,-
Bankgebyr​​​​​ 500,-
Sum kostnader​​​​47.600,-

*) Reisestøtte fordeles med prorata inntil 1500,- pr. båt. Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet NYK 2014 – Budsjett

Budsjett NYK 2014

Inntekter
Fullt medlem (25×410)                         kr. 10.250,-
Assosiert medlem (20×100)              kr.    2.000,-
Sponsor inntekt
Utstedelse/fornyelse av klassebevis     5.000,-
Avgift seilnummer                                   kr.    1.000,-
Startavgift NC                                            kr.    3.000,-
Diverse
T-skjorte salg                                              kr.     3.000,-
Renteinntekter                                         kr.         100,-
Sum inntekter                                            kr.  24.350,-

Kostnader
IYA avgift (25)                                           kr.      4.500,-
Porto                                                              kr.          200,-
Rekvisita                                                      kr.          300,-
Reisestøtte*)                           -VM         kr.      6.000,-

                                              -Nordisk          kr.      2.000,-

                                                        -NM          kr.     2.000,-

Målerseminar                                             kr.     2.000,-
Diverse                                                           kr.     3.350,-
Kostander NC                                            kr.     1.500,-
Profilering og rekruttering                 kr.     2.000,-
Bankgebyr                                                    kr.         500,-
Sum kostnader                                          kr.   24.000,-

*) Reisestøtte fordeles med 6000,- (VM), 2000,- (Nordisk) og 2000,- (NM). Dersom det ikke deltar medlemmer på en eller flere av arrangementene, kan styret omfordele midlene innenfor posten.

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Årsmøtet i NYK 2014 – sakliste

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb

Søndag 9. februar2014 kl. 1900

Askøy Seilsportsenter

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under).

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

 

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol. Tlf. 95978834

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 410,- evnt 100,- kroner til konto 6039.05.46974.
På vegne av styret
Karl Petter Haugen
Epost: mailto:kphaugen@online.no

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling Årsmøte Norsk Ynglingklubb 2014

Årsmøte i Norsk Yngling Klubb

Søndag 9. februar2014 kl. 1900

Askøy Seilsportsenter

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Ynglingklubb søndag 9. februar 2014 kl. 1900 på Askøy Seilsportsenter. Utenbys medlemmer kan delta over skype (se instruksjoner under).

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

Dokumenter til årsmøtet legges fortløpende ut på www.yngling.no og Norsk Yngling Klubb på Facebook.

For deltakelse på skype, ta kontakt med Svein Andre Hol. Tlf. 95978834

Meld deg inn så fort som mulig ved å betale 410,- evnt 100,- kroner til konto 6039.05.46974.

På vegne av styret

Karl Petter Haugen
Epost: mailto:kphaugen@online.no

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Innkalling til årsmøte i Norsk Ynglingklubb 9. februar 2014

Det kalles herved inn til årsmøte i Norsk Ynglingklubb.

Tid: Søndag 9. februar 2014  kl. 19.00.

Sted: Askøy Seilforening (deltakelse på Skype er mulig)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret så snart som mulig. Vi har også behov for kandidater til styret. Send epost til kphaugen@online.no

Fullstendig saksliste blir publisert på www.yngling.no så snart denne er klar.

Husk  kontigent for 2014.  (Betales til konto 6039 05 46974, Norsk Ynglingklubb). For mer info, se medlemservice 

-Fullt medlem/båteier  410,-

-Assosiert medlem/seiler 100,-

Som perler på en snor

 

Tell your Y-friends about this...Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter