Årsmøtet 2015 | Lovverk NYK etter revisjon 12.03.2015

LOVER FOR NORSK YNGLINGKLUBB

§1 Navn
Klubbens navn er Norsk Ynglingklubb (NYK). Den er stiftet 29. november 1968.

§2 Formål
. NYK skal ivareta og fremme Yngling-klassens og Ynglingseilernes interesser i Norge. Den skal søke å styrke samholdet og være et samlende forum for klassen.
. NYK skal søke å bevare Ynglingen som entype båt. Den skal behandle alle vedtektsaker på en betryggende måte og etter de regler som gjelder for klassen.
. NYK er tilsluttet Internasjonal Yngling Association (IYA) og er underlagt dennes lover og vedtekter.
. NYK skal føre fortegnelse over alle Ynglinger som er registrert i Norge med navn og adresse på båteierne. NYK tildeler seilnummer etter søknad. Gjeldende avgift for tildeling av seilnummer, bestemmes av Styret.
. NYK skal konsulteres ved internasjonale Ynglingmesterskap og internasjonale pokalseilaser som arrangeres i Norge.

§3 Medlemmer
Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for inneværende år (med inneværende år menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
​-Fullt medlem/båteier
​-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom har rett på 50% reduksjon av fullt medlemskap t.o.m fylte 17 år.

§4 Styret
Styret i Norsk Ynglingklubb (NYK) består av fire (4) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. Alle valgt av årsmøtet.
a) En styreleder er ansvarlig for og leder styrets arbeid og virksomhet. Styreleder skal påse at klubben drives etter sin formålsparagraf.
b) En sekretær er ansvarlig for klubbens nettside og korrespondanse. Sekretæren er også nestleder for NYK.
c) En kasserer er ansvarlig for økonomien og regnskapet for NYK, i tillegg til båtregister, register over godkjente målere og arkiv.
d) Ett styremedlem og to varamedlemmer. Styret søker å finne styrerepresentanter som representerer hele Yngling-Norge.

NYK sin representant til IYA skal være et styremedlem. Hvis det er vanskelig å få besatt alle stillinger i Styret, kan et medlem fungere i flere. Klubbens sete er på det sted Styreleder bor. Styret kan knytte til seg kontaktpersoner på andre steder det er ønskelig. Styret har utøvende og administrerende myndighet og ivaretar klubbens økonomi. Det tar sine avgjørelser med vanlig flertallsavstemming. Ved stemmelikhet har Styreleder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styremedlemmene er tilstede, eller er blitt forespurt.

Styret har i felleskap signaturrett og styreleder har prokura.

§5 Valgkomite
5.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Komitemedlemmene skal være hjemmehørende i tre ulike seilforeninger.
5.2 Valgkomiteens medlemmer velges for tre år. Det skal tilstrebes utskifting av ett medlem hvert år, men årsmøtet står når som helst fritt til å skifte ut hele valgkomiteen. Det medlem som har lengst ansiennitet i valgkomiteen fungere som leder.
5.3 Valgkomiteen skal fortrinnsvis sende sin innstilling ut med årsmøteinnkallingen.

§6 Årsmøtet
NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle med personlig medlemsskap som har betalt medlemskontigent for inneværende år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i mars mnd. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
. Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
. Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
. Godkjenne budsjett for kommende år.
. Fastsette medlemskontigent for kommende år.
. Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg.
. Velge revisor
G. Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme. Forslag til årsmøtet skal være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte
Hvis Styret eller minst 10 medlemmer finner det påkrevet, kan ekstraordinært årsmøte innkalles. Alle saker som ønskes behandlet på slikt årsmøte må gjøres kjent i innkallelesen. Avstemmingsregler og inkallelsesfrister er som for vanlig årsmøte.

§8 Medlemsmøter
Medlemsmøter kan avholdes så ofte som det er behov. Møtene er uformelle og det kan ikke treffes bindende vedtak, men eventuelle avgjørelser er veiledende for Styret. Det bør om mulig avholdes under Norgesmesterskap eller Klassemesterskap.

§9 Forandringer av klassevedtekter og måleregler
Alle vedtektsforslag skal behandles av årsmøtet – eventuelt ekstraordinært årsmøte. Hvis et forslag oppnår 2/3 flertall på møtet, skal det sendes til IYA for videre behandling.

§10 Lovforandringer
Forandringer av lovene kan kun skje på vanlig eller ekstraordinært årsmøte når forandringene er gjort kjent i møteinnkallelsen. For at forslag skal kunne bli gyldige, må minst 2/3 av de tilstedeværende stemme for dem.

§11 Oppløsning
Hvis medlemsinteressen svikter eller det ikke er mulig å skaffe tillitsmenn til Styret slik at NYK ikke lenger kan drives, skal alle dens midler og arkiver innleveres til Norges Seilforbund (NSF) for oppbevaring. Hvis det etter 10 år ikke er tatt noe initiativ for å få NYK i drift igjen, oppløses NYK og alle midler og arkiver tilfaller NSF.

§12 VM-uttak
Styret plikter å organisere en uttaksserie i forkant av hvert års Verdensmesterskap når det er flere lag som vil delta enn den norske kvoten tilsier. De beste i denne serien, som kommer innenfor de kvotebegrensninger satt opp av IYA, anses som uttatt. Seilere som deltar i VM skal være NYK-medlemmer.

§13 Forhåndskvalifisering
1. Tar den beste norske båten sølv- eller bronsemedalje i et års VM, anses denne båtens rormann for uttatt til neste års VM. Denne båten vil altså redusere den frie kvoten til mesterskapet. En evt. norsk gullmedaljevinner har anledning til å forsvare sitt mesterskap ved neste VM, uten at dette går ut over den norske kvoten (ref. IYA World Championship Rules §4.3)

§14 Klassebevis
A.Gyldig klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye klassebevis og fornyer klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet.

Siste revisjon under årsmøtet 12.3.2015