Årsmøtet i NYK 2014 – Protokoll

Protokoll fra årsmøtet i
Norsk Ynglingklubb (NYK) 2014

Askøy den 09.02.2014

Sak 1.1 Godkjennelse av de stemmeberettigede:

7 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet.
1 stemmeberettiget fulgte møtet via Skype.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Lasse Fornes
Sak 1.2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer og referent
Styrets beretning for 2013
Fremlagt forslag
Behandle revidert regnskap for 2013
Vedta budsjett for 2014
Fastsette medlemskontigent for 2015
Valg av styre

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak:
Som ordstyrer ble Karl Petter Haugen enstemmig valgt.

Som sekretær ble Lene Seim enstemmig valgt.
.
Til å skrive under protokollen ble (ingen) og (ingen) valgt.

Sak 3. Behandling av klubbens årsmelding/beretning.

Innstilling: Årsberetningen for 2013 til godkjenning.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen, Ronny Rognlien, Lene Seim

Vedtak: Årsberetningen for 2013 vedtas med følgende tilføyelser:

A) Tillegg til siste avsnitt under “Aktivitet”:
“Det ble bevilget kr. 2.500,- i reisegodtgjørelse til klubbens leder for representasjon under Annual General Meeting (AGM) under YOWC i Brunnen, Sveits.

B) Tillegg til “AGM IYA”
Økonomien i klubben er god og saldo bank og kasse 31.12.2013 var kr. 53.351,-”
Sak 4. Klubbens regnskap: fremlagt av Ronny Rognlien.
Revidert av Fabian Bruvik.

Klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse ble behandlet, herunder ble revisors beretning lest opp for medlemmene.

Følgende hadde ordet i saken: Karl Petter Haugen

Vedtak: Regnskap for 2013 godkjent.

Sak 5. Behandling av innkomne forslag og saker

Sak 5.1. Styrets forslag: Endring av lov I

Innstilling: §3 Medlemmer
“Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for aktuelt inneværende år (med inneværende menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
-Fullt medlem/båteier
-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom betaler 50% kontingent inntil det året de fyller 18 år.”

Det ble stemt over følgende:

Redusert kontingen for barn og ungdom / ingen reduksjon.
Forslag: 7 mot 1 stemme.
Reduksjon gjelder fullt medlemsskap / gjelder fullt medlemsskap + assosiert medlemsskap.
Forslag: 6 mot 2 stemmer

Vedtak: Forslag til endringer vedtatt med følgende tilføyelser:

§ 3 første ledd, vedtatt som innstilt.
§ 3 andre ledd, 4 sats:
«Barn og ungdom har rett på 50% reduksjon av fullt medlemsskap t.o.m fylte 17 år.»

Sak 5.2 Styrets forslag: Endring av lov II

Innstilling: §5 Årsmøtet
“NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende eller neste år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
Godkjenne budsjett for kommende år.
Fastsette medlemskontigent for kommende år.
Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg. Velge en revisor.
Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme. ”

Vedtak: Forslag til endringer vedtatt med følgende tilføyelser:

§ 5 første ledd vedtatt med følgende endring i 2. sats:
«Årsmøtet skal holdes hvert år i mars mnd.»

Det ble deretter stemt over følgende fra § 5 første ledd
«Velge en revisor»:

Velge reviser med varamann / velge revisor uten varamann.
2 mot 6 stemmer.

Vedtak: Forslaget står som innstilt.

Sak 5.3 Styrets forslag: Endring av lov III

Innstilling: §13 Målebrev Klassebevis
“A.Gyldig målebrev klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye målebrev klassebevis og og fornyer målebrev klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av målebrev klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet. ”

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt

Sak 5.4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2015

Innstilling:
Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes som følger:
Fullt medlem/båteier kr. 500,-/år
Assosiert medlem/seiler kr. 200,-/år

Benkeforslag:
A:) Medlemskontingenten blir stående på dagens nivå.
B:) Medlemskontingenten settes til kr. 450,-/fullt medlemsskap og
150,- /assosiert medlemsskap.

Det ble stemt over følgende:

Forslag A: beholde dagens kontingentsats.
Forslag: 2 mot 6 stemmer.

Forslag B: øke kontingenten til 450/150,-
Forslag: 6 mot 2 stemmer.

Vedtak: Forslag B vedtatt, styrets innstilling faller

Sak 6. Ynglingklubbens budsjett for 2014

Innstilling: Styret la fram forslag til budsjett for 2014

Vedtak: Forslaget vedtatt med følgende endringer:

Tillegg “Inntekter”: Sponsor: posten økes fra kr. 0,- til kr. 10.000,-*

Tillegg “Kostnader”: Reisestøtten økes med kr 5.000,-* til tot. kr. 15.000,-
Tillegg “Kostnader”: Måleseminar økes med kr 2.000,-* til tot. kr. 4.000,-

Kostnadssiden på budsjettet økes slik med til sammen kr. 7.000.-,
Økningen i budsjettet forutsetter at sponsorinntekter tilkommer som inntekt med kr. 10.000,-

Sak 7. Valg

Valg av leder:

Kandidat til ledervervet: Karl Petter Haugen
Vedtak: Karl Petter Haugen ble enstemmig valgt til leder.

Nestleder: ingen valgt.

Innstilling av styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Valget ble avholdt skriftlig og følgende syv kandidater stilte på valg,
ant. stemmer i (..):
Sverre Valeur (6) Claus Gladyszak (8) Chris Skogen (3)
Torstein Hellebust (7) Lene Seim (3) Ronny Rognlien (7)
Øyvind Pedersen (6)

Vedtak: Styresammensetning for 2014:

Karl Petter Haugen, styreleder.
Claus Gladyszak, Ronny Rognlien, Torstein Hellebust,
Øyvind Pedersen og Sverre Valeur som styremedlemmer.

Styret i NYK består slik av styreleder og fem styremedlemmer. Varamedlemmer ikke valgt.

Styret konstituerer seg.
Innstilling på revisor: Det ble ikke valgt revisor.
Protokollen undertegnes jmf. Sak 2:

 

Bergen 11.02.2014 ______________________

Lene Seim / sekretær
________________________ ________________________

protokollfører 2. protokollfører