Årsmøtet NYK 2014 – forslag

Forslag til Årsmøtet 2014.

Styrets forslag.

1.
Endring av lov.
§3 Medlemmer
Medlemskap i NYK er åpent for alle som er interessert i klassen og har betalt kontingent for aktuelt inneværende år (med inneværende menes samme år som årsmøtet gjennomføres). Medlemmer registreres i henhold til IYA Constitution pkt 5 som:
-Fullt medlem/båteier
-Assosiert medlem/seiler
Fullt medlemskap gir rett til ”IYA sticker” for aktuelt år dersom kontingent er betalt innen 20. mars. Fullt medlemskap kan tegnes av en organisasjon på vegne av en eller flere båter. En ansvarlig representant fra organisasjonen skal i slike tilfeller oppnevnes. Barn og ungdom betaler 50% kontingent inntil det året de fyller 18 år.
2.
Endring av lov.
§5 Årsmøtet
NYKs høyeste myndighet er IYA. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigent for inneværende eller neste år, har møte og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars. Det skal innkalles med minst 10 dagers varsel. Årsmøtet skal:
Ta stilling til Styrets beretning og regnskap for året som er gått og vurdere dets arbeid.
Ta stilling til de fremlagte forslag fra Styret eller medlemmene. Alle forslag som forplikter NYK eller dens økonomi, skal være gjort kjent gjennom møteinnkallelsen.
Godkjenne budsjett for kommende år.
Fastsette medlemskontigent for kommende år.
Velge Styre og gi det de nødvendige fullmakter. Styreleder velges av årsmøtet ved separat valg. Velge en revisor.
Ta stilling til eventueltposter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig såfremt det er lovlig innkalt. Medlemmer som ikke kan være fysisk tilstede på årsmøtet, kan avgi stemme pr. telefon under møtet. Beslutninger tas med simpelt flertall, unntatt i lover og vedtektsaker. Ved stemmelikhet har sittende styreleder dobbeltstemme.

3.
Endring av lov.
§13 Målebrev Klassebevis
A.Gyldig målebrev klassebevis er en forutsetning for å delta i regatta i henhold til gjeldende klasseregler.
B. NYK utsteder nye målebrev klassebevis og og fornyer målebrev klassebevis for Yngling i Norge (ref. IYA Constitution pkt. 4 og Class Rules A12, A13 og A14).
C. NYK utpeker og fører oversikt over godkjente klassemålere for Yngling, og melder dette til IYA.
D. NYK, ved Styret, utpeker en ansvarlig hovedmåler for NYK.
E. Eventuelle kostnader for måling av båt, dekkes av den enkelte båteier. Avgift for utstedelse av målebrev klassebevis eller fornyelse, bestemmes av Styret.
F. NYK skal arbeide for å øke antall godkjente Yngling målere geografisk fordelt over hele landet.
4.
Forslag til kontingent for 2015

-Fullt medlem/båteier 500,-
-Assosiert medlem/seiler 200,-